Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Automatiserade avgöranden vid Traficom

Automatisering i avgörandeverksamheten utnyttjas vid Traficom i sådana myndighetsuppgifter som inte omfattar övervägande från fall till fall av myndigheten. De automatiserade avgörandena kan vara beslut som fattas av Traficom eller andra åtgärder som beslutats vid myndigheten för behandlingen av ärendet. Ärenden som kunden anhängiggör eller ärenden som tas upp på initiativ av myndigheten kan avgöras automatiserat.

Med automatiserat avgörandeförfarande avses sådan behandling av förvaltningsärenden vid myndigheten där avgörandet bildas automatiserat. Vid automatiserat avgörandeförfarande har behandlingsreglerna som gäller behandlingen av ärendet och verksamhetsprocessen fastställts på förhand och det behövs ingen separat granskning som utförs av en människa i avgörandeskedet. Traficoms kund får del av beslutet på samma sätt som om beslutet hade avgjorts av en tjänsteinnehavare. Ett avgörandeförfarande som bildas automatiserat är ett myndighetsförfarande och förutsätter inga nya åtgärder av kunden. 

Ärenden kan avgöras automatiserat när det inte finns sådana uppgifter och grunder som hänför sig till och påverkar avgörandet som ska utredas separat från fall till fall. Tjänsteinnehavaren avgör ärendet när ärendet behöver utredas mer eller avgörandet av ärendet förutsätter en bedömning från fall till fall. Vid automatiserade avgöranden används inte behandling av uppgifter som baserar sig på självlärande tillämpningar av artificiell intelligens. 

Bestämmelser om automatiserat avgörande finns i förvaltningslagen och i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Bestämmelser om automatiserat avgörande finns i förvaltningslagen (434/2003) och i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Lagstiftningen om automatiserat avgörande trädde i kraft den 1 maj 2023. I lagstiftningen fastställdes krav på planeringen, dokumentationen, ibruktagandet, tillsynen och tjänsteansvaret för automatiserade avgörandeförfaranden.  

Automatiserade avgörandeförfaranden har använts innan den ovan nämnda lagstiftningen trädde i kraft. De automatiserade avgörandeförfarandena som använts tidigare ska uppfylla lagens krav inom 18 månader från lagens ikraftträdande.

Ibruktagande av ett automatiserat avgörandeförfarande baserar sig på ett beslut om ibruktagande som myndigheten fattat separat. Besluten om ibruktagande av de förfaranden som varit i bruk publiceras inom ramen för övergångsperioden. 

Innan beslutet om ibruktagande fattas har lagenligheten hos automatiserat avgörandeförfarande, reglerna för behandlingen av automatiserat avgörandeförfarande, de uppgifter som används vid behandlingen av ärendet, kvaliteten på automatiserat avgörandeförfarande samt tillsynen av automatiserat avgörandeförfarande och den lagstiftning som ligger till grund för avgörandet bedömts, dokumenterats och godkänts. 
 

Informering om automatiserade avgöranden

Lagstiftningen om automatiserade avgörandeförfaranden förutsätter att myndigheten ser till att den ger lämplig information om förfarandet när automatiserat avgörande används.

Det ska framgå av det automatiserade avgörandet att ärendet har avgjorts automatiskt. Om ett förvaltningsbeslut inte fattas om avgörandet, ska man informera om det automatiserade avgörandet av ärendet på något annat sätt. 
Traficom informerar om automatiserade avgöranden på det sätt som lagen kräver inom ramen för övergångsperioden.

Ibruktagandebeslut

Traficom publicerar ibruktagandebesluten inom ramen för övergångsperioden

Lagstiftning som hänför sig till automatiserat avgörandeförfarande

Läs mer om lagstiftningen som gäller automatiserat avgörandeförfarande. Bestämmelser om automatiserat avgörandeförfarande finns i följande författningar:
 

Uppdaterad