Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Jag bygger min båt själv

Du får bygga en farkost själv, men den måste vara säker och uppfylla åtminstone de allmänna kraven som gäller farkoster. Självbyggda farkoster omfattas även av samma registreringsskyldigheter som andra farkoster, men återförsäljningen av dem är begränsad.

När det gäller farkoster avses med självbyggd farkost att du har byggt båten eller farkosten helt och hållet själv. Du kan dock ta hjälp av yrkesfolk vid till exempel motor- och elinstallationer. En båt är inte självbyggd om den beställs av en båtbyggare. Inte heller en båt som är byggd av halvfabrikat eller är begagnad är en självbyggd farkost.

En farkost som byggts för eget bruk behöver inte CE-certifieras, om den inte släpps ut på marknaden inom fem år efter ibruktagandet. Exempelvis försäljning och uthyrning är att släppa ut produkten på marknaden.

Även om en självbyggd farkost inte behöver CE-märkas  (Extern länk)och ingen försäkran om överensstämmelse heller krävs i samband med den första registreringen, ska den likväl uppfylla de allmänna krav som gäller farkoster. I sjötrafiklagen finns bestämmelser för dem som färdas på vatten samt om befälhavarens ansvar och farkostens konstruktion, utrustning, skick och användning.

Självbyggda farkoster ska vara säkra

Sikten ska vara god från styrplatsen, så att föraren kan följa rutten och den övriga sjötrafiken. Farkosten ska ha ordentliga fästpunkter som vid behov kan användas även vid bogsering.

Du kan själv bedöma den största motoreffekten, men observera dock stabiliteten hos farkostens konstruktion och dess styregenskaper. En ofta använd formel för att beräkna motoreffekten för båtar med planande skrov är maximal effekt (hk) = 10 x (skrovets längd x bredden) - 33.

Beakta farkostens stabilitet och bärförmåga när du bedömer antalet passagerare. Det ska finnas tillräckligt med plats för varje person (50 x 75 cm). Som vikt per person kan du i bedömningen använda 75 kg, och dessutom ska du i viktuppskattningarna beakta den personliga utrustningen för varje person ombord samt farkostens utrustning.

Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid brandsäkerheten och i synnerhet säkerhetsavstånden mellan heta ytor och brandfarliga material. Detta gäller till exempel kokapparater, bastuugnar och värmeanordningar med öppen låga.

Farkosters utrustning

Före avfärd ska du alltid kontrollera farkostens sjöduglighet och utrustning.

Om en farkost är försedd med motor eller om den är över fem meter lång och försedd med segel, ska följande funktionsdugliga utrustning finnas med när farkosten är i gång:

  • en åra, en paddel eller ett ankare med lina
  • ett tömningsredskap
  • en godkänd handbrandsläckare (om farkosten har en utombordsmotor, en inombordsmotor, en inombordsmotor med utombordsdrev på över 25 kW eller en förbränningsapparat). Brandsläckarens effektivitetsklass ska vara minst 8A68B
  • godkända räddningsvästar för alla ombord på farkosten
  • signalutrustning (ljudsignal, till exempel ett signalhorn eller en visselpipa med högt ljud)
  • navigationsljus om man färdas i mörker eller annars i förhållanden med dålig sikt.

Observera att i en nödsituation räddar räddningsvästen dig endast om du har den på dig.

Släppa ut en självbyggd farkost på marknaden

Du kan släppa ut en självbyggd farkost på marknaden (till exempel sälja eller erbjuda den för uthyrning) utan CE-märkning om den har varit i eget bruk i minst fem år.

Om du emellertid vill släppa ut en självbyggd farkost som är mindre än fem år gammal på marknaden måste den ha

Kontrollera att dokumenten är i ordning när du köper en begagnad självbyggd farkost.

Om du själv vill sammanställa de nödvändiga dokumenten

När du bygger en ny farkost kan du i många fall själv göra bedömningen av överensstämmelsen och sammanställa de nödvändiga dokumenten. I sådana fall förutsätter fritidsbåtsdirektivet att du utför de tester som krävs och sammanställer en teknisk dokumentation som innehåller nödvändiga ritningar, beräkningar och resultat från kontroller och tester.

Om du bygger en farkost ska du registrera dig som tillverkare av farkosten och ansöka om en tillverkarkod , som gäller i hela EU-/EES-området och som beviljas av Traficom.

Om du som byggare inte kan eller vill sköta dokumentationen själv kan du anlita en medhjälpare som har tillräcklig kunskap på området. Det går även att helt eller delvis låta ett sådant anmält organ som avses i fritidsbåtsdirektivet göra bedömningen.

Om du släpper ut en självbyggd farkost som redan tagits i bruk på marknaden innan tidsfristen på fem år har löpt ut blir det fråga om en efterkontroll.

Övrigt att beakta

Då det gäller till exempel bastuflottar är det möjligt att också de allmänna byggnadstillsynsbestämmelserna tillämpas, även om bastuflotten är registrerad i farkostregistret. Samarbete med de lokala byggnadsmyndigheterna rekommenderas redan i det skede då flottens konstruktion och användning samt brygg- och vinterförvaringsplats planeras.

För den första (Extern länk) registreringen ska du förutom en anmälningsblankett även fylla i en blankett för tilläggsuppgifter samt till anmälan bifoga några fotografier av den färdiga farkosten. Den första registreringen kan inte göras på ett registreringsställe, utan endast hos Traficom.

Uträtta ärendet elektroniskt eller skicka en undertecknad registeranmälan jämte bilagor till Traficom.

Ansvariga myndigheter

Säkerhet som farkost
Traficom, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen

Användning av vattenområden och -vägar
Trafikledsverket

Användning av vattenområden och -vägar

Miljön
NTM-centralerna och Be om råd – HSR rf

Registrering
Traficom

Övriga dokument
Traficom

Byggnadstillsyn
De lokala byggnadsmyndigheterna

Uppdaterad