Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Marknadskontroll av fritidsbåtar

Syftet med marknadskontrollen av fritidsbåtar är att de fritidsbåtar som släpps ut på marknaden överensstämmer med krav, dvs. uppfyller kraven i lagen om fritidsbåtar. Syftet med detta är främja båtsäkerheten.

Hur utövas marknadskontrollen?

Kontrollen är riskbaserad och är riktad till produkter som omfattas av lagen om fritidsbåtar (t.x. båtar) samt till tillverkare, importörer och återförsäljare av dem. Avsikten är att kontrollen riktas till de största säkerhetsriskerna. Förebyggande tillsyn utövas till exempel i båtaktörers lokaler på basis av en riskbedömning. Kontroll utövas också på basis av egna observationer, anmälningar eller på basis av begäran om handräckning. För fritidsbåtar har vi också deltagit i marknadskontrollprojektet JAHARP som Europeiska kommissionen delvis har finansierat. Projektets resultat publiceras på PROSAFEs webbsidor. (Extern länk)

Vilka metoder har marknadskontrollmyndigheten till sitt förfogande?

Som marknadskontrollmyndighet kan Transport- och kommunikationsverket vidta åtgärder enligt lagen om fritidsbåtar, marknadskontrollagen och EU:s förordning om marknadskontroll om verket konstaterar att det på marknaden finns produkter som har brister, är farliga eller inte överensstämmer med kraven. Om det konstateras att en produkt på marknaden inte överensstämmer med krav kan Traficom till exempel förbjuda att tillverka, importera eller släppa ut produkten på marknaden eller ta den i bruk och kräva att produkterna repareras eller dras tillbaka från marknaden.

Vilka produkter övervakar Traficom i egenskap av marknadskontrollmyndighet?

 • Fritidsbåtar
 • Vattenskotrar
 • Delvis färdigställda fritidsbåtar och vattenskotrar
 • Avgasutsläpp och buller från vattenfarkosternas motorer
 • Utrustning enligt lagen om fritidsbåtar:
  • gnistskyddade anordningar för bensindrivna inombordsmotorer och bensindrivna motorer med inu-drev samt utrymmen för bensintankar
  • skyddsanordningar som hindrar utombordsmotorer från att startas när en växel är ilagd
  • rattar, styrmekanismer och styrkabelsatser
  • bränsletankar som är avsedda för fast installation och bränsleslangar, samt
  • prefabricerade luckor och fönster
Uppdaterad