Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjöfartsskydd på fartyg

Skyddsåtgärder ombord på fartyg

Internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden)

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) är en kod vars syfte är att öka säkerheten på fartygen och i hamnarna. Koden har utarbetats och antagits av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och införlivats med SOLAS-konventionen (kap. XI-2 "Special measures to enhance maritime security"). Den har genomförts inom EU genom förordning (EG) nr 725/2004.

Vilka fartyg omfattas av koden?

Koden tillämpas på följande fartyg i internationell fart:

 • passagerarfartyg, inbegripet höghastighetspassagerarfartyg
 • lastfartyg, inbegripet höghastighetsfartyg, med en bruttodräktighet av 500 eller mer
 • flyttbara oljeplattformar till sjöss, och
 • hamnanläggningar som betjänar fartyg som går i internationell fart.

Koden gäller inte örlogsfartyg, militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en fördragsslutande stat och som endast används i statlig, icke-kommersiell drift.

När ett fartyg uppfyller de relevanta skyddskraven, godkänns dess skyddsplan och det får ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat. 

Skyddsnivåer

Kodens syfte är att förhindra säkerhetstillbud, m.a.o. misstänkta handlingar eller omständigheter som hotar ett fartygs säkerhet eller säkerheten i hamnanläggningarna.

Med skyddsnivå avses den riskkvalificering som ett säkerhetstillbud innebär.

 • Skyddsnivå 1 avser den nivå på vilken de minst omfattande skyddsåtgärderna alltid ska upprätthållas.
 • Skyddsnivå 2 avser den nivå på vilken tillämpliga ytterligare skyddsåtgärder ska upprätthållas under en viss tidsperiod på grund av en förhöjd risk för säkerhetstillbud.
 • Skyddsnivå 3 avser den nivå på vilken ytterligare specifika skyddsåtgärder ska upprätthållas under en begränsad tidsperiod då ett säkerhetstillbud kan förväntas eller är överhängande, även om det kanske inte är möjligt att identifiera säkerhetstillbudets specifika mål.

Skyddsplan

För att ett fartyg ska kunna få ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat, måste en skyddsutredning göras. Skyddsutredningen ska dokumenteras, granskas, godtas och bevaras av rederiet. På basis av skyddsutredningen utarbetas en skyddsplan för fartyget. 

Varje fartyg som omfattas av ISPS-koden måste medföra sin skyddsplan ombord. Planen ska vara godkänd av sjöfartsskyddsmyndigheten, som i Finland är Traficom.

Planen ska skrivas på fartygets arbetsspråk. Om det inte är engelska, franska eller spanska, ska det finnas en översättning till ett av dessa språk. 

Kontroller

När fartygets skyddsplan ska tas i bruk utför Traficoms inspektörer eller klassificeringssällskapens (RSO) inspektörer en interimistisk kontroll. På basis av kontrollen får fartyget ett interimistiskt internationellt sjöfartsskyddscertifikat som är giltigt i sex månader.

När fartyget har blivit godkänt i den första kontrollen, får det ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat (International Ship Security Certificate, ISSC). Certifikatet utfärdas i regel för fem år i sänder. En mellanliggande kontroll äger rum mellan certifikatets andra och tredje årsdag och en förnyad kontroll med fem års intervaller. 

Traficom eller auktoriserat klassificeringssällskap (RSO) har som uppgift att

 • göra en skyddsutredning av fartyget/en kontroll av dess skyddsplan och godkänna den
 • utföra mellanliggande kontroller
 • utfärda ett interimistiskt sjöfartsskyddscertifikat, som är giltigt i sex månaders  tid
 • att utföra en första kontroll under den interimistiska fasen
 • att utfärda ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat för fem år.

En ISM-kontroll kombineras ofta med ISPS-kontrollen.

Identifiering av ISPS-inspektörerna

Det går att kontrollera att en person som uppger sig ha kommit för att utföra ISPS-kontroller är bemyndigad för uppgiften genom att ringa numret 050 343 1800.

Uppdaterad