Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sjöfart

Framställningen har lämnats till Transport- och kommunikationsverket, Traficom utfärdande av förbud mot framförande av vattenfarkoster med bruk av motor på sjöarna Tampaja och Särkijärvi i Kyrkslä...
Finlands lag förutsätter en offentlig förteckning över alla leverantörer av marina bränslen. Dessa aktörer ska meddela sina kontaktuppgifter till Transport- och kommunikationsverket Traficom som pu...
Antalet olyckor och tillbud inom handelssjöfarten i Finland förblev på en normal nivå 2023. Under 2023 fick Transport- och kommunikationsverket Traficom 41 anmälningar om olyckor inom handelssjöfar...
Rederier som iakttar skyldigheterna inom utsläppshandeln och för vilka Finland är ansvarig administrerande myndighet ska till Transport- och kommunikationsverket Traficom lämna in uppgifter i enlig...

Farleds- och sjökortsreformen N2000

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 ska enligt planerna tas i bruk successivt från och med slutet av 2020. Reformen inleds i Bottenviken och beräknas uppnå full täckning av havsområdet under 2026. Den nuvarande referensnivån för djupuppgifter som på havsområden grundar sig på medelvattenståndet ersätts med en referensnivå som är bunden till höjdsystemet N2000. Användning av höjdsystemet N2000 som mäts från jordskorpan garanterar enhetligare djupuppgifter såväl nationellt som internationellt.
Det tillgängliga vattendjupet förändras inte
Coronasmittorna har ökat avsevärt i Finland. Transport- och kommunikationsverket Traficom inleder omedelbart diskussioner med trafik- och transportaktörerna om åtgärder med vilka det är möjligt att...
Transport- och kommunikationsverket Traficom begränsar inte det största tillåtna antalet passagerare i trafikmedlen med vilka man tillhandahåller transporttjänster inom området för Egentliga Finlan...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av allmänna trafikplikter för skötseln av sjörutterna som är centrala med tanke på försörjningsberedskapen, industrins be...
Transport- och kommunikationsverket Traficom har inlett nya konkurrensutsättningar för skötseln av sjörutterna inom ramen för allmän trafikplikt när den nuvarande upphandlingsperioden upphör. Syfte...