Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansök om kompetensbevis (STCW)

Om du tjänstgör på ett fartyg under finsk flagg och har ett utländskt STCW-behörighetsbrev för befäl eller ett certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på tankfartyg måste du ha ett kompetensbevis (endorsement).

Genom kompetensbeviset erkänner flaggstaten det av den andra staten utfärdade STCW-behörighetsbrevet. Kompetensbeviset visas alltid upp tillsammans med det ursprungliga behörighetsbrevet och är giltigt lika länge och har samma begränsningar som det ursprungliga behörighetsbrevet.

Kompetensbevis kan utfärdas för följande certifikat:

  • alla STCW-behörighetsbrev för befäl
  • certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på oljetankfartyg (V/1-1.3)
  • certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på kemikalietankfartyg (V/1-1.5)
  • certifikat över specialbehörighet i lastoperationer på gastankfartyg (V/1-2.3)

Kompetensbevis fordras inte i fråga om behörighetsbrev för manskap.

För att få kompetensbevis för sjökapten (II/2), överstyrman (II/2), befälhavare i närtrafik (II/3), övermaskinmästare (III/2), maskinmästare (III/2), maskinchef, fartyg under 3 000 kW (III/3) eller maskinmästare, fartyg under 3 000 kW (III/3) måste du avlägga ett prov i finsk sjöfartslagstiftning. Provet arrangeras av de finska sjöfartsläroanstalterna, som ger närmare upplysningar om det. Provet kan också avläggas på engelska.

Obs! Också du som har kompetensbevis för vaktstyrman eller vaktmaskinmästare måste avlägga provet i finsk sjöfartslagstiftning för att kunna tjänstgöra på ledningsnivå (befälhavare, överstyrman, maskinchef eller förste maskinmästare) på fartyg där bemanningscertifikatet möjliggör detta.

Att ansöka om kompetensbevis

2

Foga alla nödvändiga dokument

Bilagor som behövs vid ansökan:

  • kopia av det STCW-behörighetsbrev som utfärdats av den andra staten
  • kopia av det uppslag i passet som innehåller identitetsuppgifterna
  • kopia av intyg över avlagt prov i finsk sjöfartslagstiftning, om ansökan gäller kompetensbevis för sjökapten, överstyrman, befälhavare i närtrafik, övermaskinmästare, maskinmästare, maskinchef på fartyg under 3 000 kW eller maskinmästare på fartyg under 3 000 kW
  • kopia av giltigt sjömansläkarintyg
  • ett original passfotografi per post. Se polisens anvisningar om passfotografi (Extern länk) (Kvalitetskrav för passfoton). Vänligen skriva ditt namn och födelsedag på baksidan av passfoton.
3

Handläggning av ansökan

Din ansökan behandlas så fort som möjligt inom handläggningstiden. Om du betalar avgiften för påskyndad behandling (200 euro), strävar Traficom efter att behandla ansökan inom 1-2 arbetsdagar.

Normal handläggningstid är cirka 1-2 veckor.

Om något saknas i din ansökan, får du en begäran om komplettering. Lämna in de dokument som saknades innan tidsfristen går ut.

4

Beslut

Om Traficom kan utfärda kompetensbevis du sökt, får du kompetensbevis inom 1-2 veckor efter beslutet.

Om du inte kompletterar din ansökan, måste Traficom fatta sitt beslut utifrån de uppgifter som verket har till sitt förfogande. Ett negativt beslut kostar lika mycket som ett positivt beslut.

Kompetensbevis kostar 150 euro. Förnyande av kompetensbevis kostar 110 euro.

I brådskande fall kan Traficom ge ett avgiftsbelagd intyg om att ansökan har tagits emot (CRA, certificate of received application, 50 euro). Om CRA behövs snabbt, avgiften är 250 euro. Med stöd av detta intyg kan du tjänstgöra på ett fartyg tills kompetensbeviset har beviljats, dock i högst tre månader. Om ansökan avslås, upphör din rätt att tjänstgöra ombord i närmast påföljande hamn.