Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom beviljar årligen statsunderstöd för mobilitetsstyrning för projekt som styr mot klok mobilitet. Mobilitetsstyrning uppmuntrar till hållbara mobilitetsvanor genom olika metoder så som kunskapsmässig styrning samt koordination och utveckling av mobilitetstjänster.

Statsunderstöd för mobilitetsstyrning

Ansökan om understöd för mobilitetsstyrning för år 2024 är avslutad. Traficom fick allt som allt 74 ansökningar, varav 15 var ansökningar för understöd till program som främjar gång och cykling. Traficom beviljade statsunderstöd till 32 mobilitetsstyrningsprojekt och 12 städer och kommuner fick understöd för att utarbeta ett program som främjar gång och cykling. Besluten har skickats per e-post till de sökande. Som statsunderstöd för mobilitetsstyrning beviljas sammanlagt cirka 1,2 miljoner euro varav cirka 270 000 euro är avsedda för program som främjar gång och cykling. En del av mobilitetsstyrningsprojekten kunde i år finansieras med ett skilt anslag som är avsett för främjande av cykling. 

Mobilitetsstyrningen stöds enligt Statsrådets förordning med statsunderstöd för tjänster inom offentlig persontrafik. Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och andra icke-vinstsyftande sammanslutningar. Dessa kan bestå av till exempel olika nätverk, stiftelser och föreningar som ordnar mobilitetsstyrning. Målet för understödet är att främja uppkomsten av bestående verksamhets- och samarbetsformer inom regionerna och kommunerna. 

Teman för statsunderstödet för mobilitetsstyrning är för år 2024:

1) Mobilitetsstyrning av barn och unga
2) Hållbara resekedjor
3) Övergripande planer för hållbar mobilitet
4) Mobilitetsstyrning i infraprojekt

Utarbetande av program som främjar gång och/eller cykling i kommunerna/regionerna är en av åtgärderna i den nationella planen för främjande av gång och cykling. Även i år har ett eget anslag reserverats för utarbetning av program för att främja gång och cykling. Understöd för program för att främja gång och cykling i kommuner eller regioner (t.ex. en stadsregion) kan beviljas till kommuner.

Rapportering och ansökan om utbetalning för projekt som påbörjas år 2024

3

Skicka in materialet inom utsatt tid

Mobilitetsstyrningsprojekten ska rapporteras två gånger per år till Traficom:

1. senast den 31.8.2024 (halvårsrapportering)

2. senast den 31.3.2025 (slutrapportering)

Samtidigt kan man ansöka om utbetalning av det beviljade understödet.

Programmen för att främja gång och cykling rapporteras till Traficom då projektet är klart eller senast den 30.11.2024. 

Skicka in halvårsrapportern/slutrapporten per e-post till registrator@traficom.fi och liikkumisenohjaus@traficom.fi. 

Ytterligare information ges av specialsakkunnig Michaela Sannholm, tfn. 029 534 6715, e-post fornamn.efternamn@traficom.fi.

Ansökan om statsunderstöd 2024

3

Lämna in ansökan till Traficom

Ansökan (innehållande ansökningsblanketten, kostnadsblanketten och övriga möjliga bilagor) ska lämnas in senast den 30 november 2023 per e-post till adresserna registrator@traficom.fi  och liikkumisenohjaus@traficom.fi .

Ytterligare information ges av specialsakkunnig Michaela Sannholm, tfn. 029 534 6715 (michaela.sannholm@traficom.fi)