Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bilinteckningar

Inteckning möjliggör inteckning av vissa fordon som garanti för betalning av lån. För näringsidkare och företag är bilinteckning ett lämpligt sätt att skaffa säkerhet.

En bilinteckning har två parter – gäldenären och borgenären – som kommer överens om villkoren för inteckningen. 

Traficom registrerar och fastställer bilinteckningar. Samtidigt övervakar Traficom att avtalet är upprättat enligt gällande författningar och att alla parters intressen tryggas.

Inteckningen är i kraft i tio år om den inte särskilt förnyas eller dödas. Inteckningen ska förnyas inom tio år från den dag då den fastställdes eller senast förnyades.

Inteckningen förfaller om den inte förnyas. En inteckning kan också dödas. Om det ursprungliga innehavarskuldebrevet har förkommit, kan inteckningen dödas när innehavarskuldebrevet har dödats i tingsrätten. Till ansökan om dödande av inteckning ska tingsrättens beslut angående dödande av handlingen bifogas.

Ansökan om inteckning

Fyll i ansökan om inteckning i bil och innehavarskuldebrevet. Skicka ansökan och innehavarskuldebrevet per post till den adress som anges i blanketten.  

Ett aktiebolag ska lämna in en kopia av styrelsens mötesprotokoll. Ur protokollsutdraget ska framgå deltagarna i mötet, mötets laglighet och beslutförhet samt beslutet om erkännande av innehavarskuldebrevet. Dessutom ska protokollsutdraget innehålla beslutet om samtycke till inteckningen och uppgifter om fordonet som ska intecknas. Uppgifterna ska överensstämma med de uppgifter som finns i skuldebrevet och ansökan.

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd

Förnyelse av en inteckning

Fyll i ansökan om förnyelse av bilinteckning och skicka den tillsammans med det ursprungliga innehavarskuldebrevet per post till den adress som anges i blanketten.

Dödande av inteckning

Fyll i ansökan om dödande av bilinteckning och skicka den tillsammans med det ursprungliga innehavarskuldebrevet per post till den adress som anges i blanketten.

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd

Inteckningsregistrering

Ett fordon som intecknas ska vara registrerat i trafik- och transportregistret. Om det är fråga om ett fordon som på grund av sina egenskaper inte kan registreras för användning i vägtrafik (trafik- och transportregistret), kan det registreras i inteckningsregistret. Läs anvisningarna för inteckningsregistrering , fyll i ansökan om registrering för bilinteckning och skicka den jämte bilagor till den adress som anges i blanketten.  Fordonet upptas i inteckningsregistret endast om det samtidigt intecknas.

Traficom gör alla registeranteckningar i inteckningsregistret.

Beställning av gravationsbevis

På gravationsbeviset ser du alla giltiga inteckningar för fordonet och information om eventuella ändringsförbud.

Gravationsbeviset skickas elektroniskt. Det finns ingen underskrift på det elektroniska dokumentet. Om du vill ha ett gravationsbevis i pappersform med underskrift ska du meddela detta separat.

Du kan beställa ett gravationsbevis genom att skicka e-post till adressen kiinnitys(at)traficom.fi . Ange i e-postmeddelandet fordonets identifikationsuppgifter, om du vill ha dokumentet på finska eller svenska samt faktureringsadress. Ange personbeteckning eller FO-nummer för fakturering.

Rådgivning i bilinteckningsfrågor

Telefon 029 534 5100 (lna/msa)
kiinnitys(at)traficom.fi

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Bilinteckningsärenden 
PB 9,
96101 ROVANIEMI