Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kestävä ympäristö

Vaikutamme liikenteen ilmasto- ja ympäristöasioihin

Traficomin hyödyntää laajasti erilaisia tietolähteitä ja aineistoja, kuten omia ja muiden tuottamia tilastoja, tutkimustietoa, toimialatietoa sekä omaa ja sidosryhmien asiantuntijatietoa. Lisäksi uutta tietoa saadaan teettämällä selvityksiä ja tutkimuksia

Tietoa hyödynnetään esimerkiksi vaikutusarvioiden ja muiden selvitysten laatimisessa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä vaikuttamistyössä. Tuemme näin viraston sekä liikenne- ja viestintäministeriön tietotarpeita.

Vuonna 2022 ilmasto- ja ympäristötyössä korostuivat 55-valmiuspaketin EU-lainsäädäntöaloitteet, fossiilittoman liikenteen tiekartan toimet sekä kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn (International Maritime Organization) ja muu merenkulun kansainvälisen vaikuttamisen tukeminen.

Traficom kartoitti vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin nykytilan

Osana 55-valmiuspakettia Euroopan komissio antoi asetusehdotuksen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Ehdotuksessa esitetään vähimmäisvaatimuksia tieliikenneajoneuvojen, meri- ja sisävesialusten sekä ilma-alusten vaihtoehtoisten käyttövoimien lataus- ja tankkausinfrastruktuurille.

Traficom kartoitti jakeluinfrastruktuurin nykytilan sekä julkaisi infrastruktuurin määrä-, sijainti- ja kattavuustietoja. Lisäksi Traficom tuki liikenne- ja viestintäministeriötä asetusehdotusta koskevissa neuvotteluissa tuottamalla vaikutusarvioita asetuksen vaatimuksista.

Tieto auttoi arvioimaan neuvotteluehdotusten edellyttämän lisäinfrastruktuurin määrää ja kustannuksia Suomessa. Tieto tuki myös Suomen argumentaatiota vähäliikenteisiä alueita koskevien poikkeusten perustelemisessa.

Taustamuistio: Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin nykytila (13.10.2022) (Ulkoinen linkki)

Taustamuistio: Julkisen tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin nykytila (13.11.2021) (Ulkoinen linkki)

Traficomin tuottama tieto meriliikenteen päästöistä tukena Suomen talvimerenkulkupoikkeusten perustelussa

Traficom hyödynsi meriliikenteen päästöihin ja polttoaineen kulutukseen liittyviä tietolähteitä ja aineistoja etenkin Euroopan komission antaman 55-valmiuspaketin neuvotteluissa.

55-valmiuspaketissa meriliikenteelle olennaisia aloitteita ovat meriliikenteen uusiutuvia polttoaineita koskeva asetus ja meriliikenteen tuominen osaksi Euroopan unionin päästökauppaa.

Traficom arvioi komission alkuperäisten ehdotusten ja neuvottelussa esiin nousseiden vaihtoehtojen vaikutuksia Suomeen suuntautuvalle meriliikenteelle. Erityisesti Traficom tuotti talvimerenkulkuun liittyvää tietoa, jonka avulla neuvotteluissa perusteltiin Suomen ehdottamien talvimerenkulkupoikkeusten tarpeellisuutta.

Olennaisia tietolähteitä tässä yhteydessä olivat Ilmatieteenlaitoksen selvitys meriliikenteen hiilidioksidipäästöistä Itämerellä ja Sitowise Oy:n tekemä MERIMA-mallin päivitys Suomeen suuntautuvan meriliikenteen polttoaineen kulutuksesta ja päästöistä ilmakehään. Ilmatieteen laitoksen selvitys sisälsi tietoa myös muista haitallisista päästöistä ilmakehään (SOx, NOx, PM2,5, CO ja NMVOC -päästöjä) sekä mereen kohdistuvista päästöistä: alusten pohjamaalit, musta/harmaa vesi, pesurivedet (avoin/suljettu kierto), painolasti- ja pilssivedet, ruokajätteet sekä vannasputkesta vuotava öljy.

Selvitykset sähkön ja vedyn käytöstä lentoliikenteen käyttövoimina

Lentoliikenteen päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi teknologiakehityksellä, reittien ja lentomenetelmien tehokkuutta parantamalla sekä uusiutuvilla lentopolttoaineilla. Näiden toimien rinnalle tarvitaan lisää ilmastoystävällisiä ratkaisuja, kuten sähköä ja vetyä lentoliikenteen käyttövoimina. Viime vuonna julkaistut selvitykset sähköstä ja vedystä lentoliikenteen käyttövoimina, mukaan lukien kalusto, teknologiat, regulaatio ja infrastruktuuri, hyödyttävät hallinnonalan lisäksi eri sidosryhmiä.

Traficom tuotti myös vaikutusarvioita 55-valmiuspaketin lentoliikennettä koskevista aloitteista.

Autokalkulaattorilla voi arvioida autojen päästö- ja kustannusvaikutuksia yksityiskohtaisesti

Aloitimme vuonna 2022 Autokalkulaattorin eli henkilöautojen päästö- ja kustannuslaskurin päivitystyön, joka valmistuu vuonna 2023. Samalla laskuri laajennetaan koskemaan myös paketti- ja kuorma-autoja.

Laskurin avulla käyttäjä voi määrittää kulkuneuvolle muun muassa vuosittaiset ajokilometrit, valita vertailtavat autotyypit ja käyttövoimat sekä seurata, minkä suuruisiksi auton elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ja kustannukset muodostuvat valitun auton käytön aikana.

Laskuri antaa tiedon siitä, missä vaiheessa minkäkin käyttövoiman auto on päästöjen ja kustannusten osalta paras. Näin se auttaa kuluttajia ja esimerkiksi kuljetusyrityksiä hankintapäätöksissä. tukien.

Päästö- ja kustannuslaskuri yhdistää laajan muuttujien joukon, jolla eri käyttövoimilla toimivien autojen päästö- ja kustannusvaikutuksia voidaan arvioida kansainvälisestikin ainutlaatuisella ja yksityiskohtaisella tavalla.

Seurantatutkimukset täyssähköautojen hankintatuesta ja romutuspalkkiokampanjasta

Traficom käynnisti kahden kansalaisille suunnatun valtionavustuksen, täyssähköautojen hankintatuen ja romutuspalkkiokampanjan seurantatutkimukset ja toteutimme niihin liittyneet kyselyt avustusta saaneille.

Tutkimusten tavoitteena oli selvittää

  • miten täyssähköautojen hankintatuet ja romutuspalkkiokampanja vaikuttivat Suomen ajoneuvokantaan ja siten hiilidioksidipäästöihin
  • miten niiden puitteissa hankittua ajoneuvoa tai palveluita käytettiin sekä
  • miten ne vaikuttivat avustusta saaneiden liikkumistottumuksiin.

Molemmat kyselytutkimukset kiinnostivat kohderyhmää, ja molempiin tutkimuksiin vastasi lähes kolmannes kyselyyn kutsutuista. Vastauksista saadaan hyödyllistä tietoa romutuspalkkion ja täyssähköautojen hankintatuen hyödyntäneiden näkemyksistä ja liikkumistottumuksista.

Seurantatutkimusten tulokset valmistuvat vuonna 2023.

Päivitetty