Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utgett en ny nautisk publikation, Finsk kustlots. Publikationen innehåller allmän information om sjöfart i Finland speciellt för användning inom internationell sjöfart samt områdesvisa farledsbeskrivningar som innehåller djup- och dimensioneringsdata gällande handelssjöfartens farleder samt kortfattade farledsvisa instruktioner.

Traficom publicerar sjökort och nautiska publikationer i Finland. Nautiska publikationer innehåller information som stöder sjökortsdata. Traficom har gett ut en ny publikation, Finsk kustlots (Sailing Directions for Finnish Waters). Finsk kustlots består av en allmän del (Del 1) samt flera områdesvisa farledsbeskrivningar (Del 2 - Handelssjöfartens farleder).

Den allmänna delen i kustlotsen innehåller allmän information om sjöfart i Finland och den publiceras på engelska. Informationen är ämnad för bruk inom internationell sjöfart. De områdesvisa farledsbeskrivningarna i kustlotsen innehåller djup- och dimensioneringsdata gällande handelssjöfartens farleder samt kortfattade farledsvisa instruktioner. De farledsvisa beskrivningarna publiceras på finska, svenska och engelska.

Sjökortsprodukter och farleders djupuppgifter som är bundna till höjdsystemet N2000 tas i bruk successivt från och med slutet av detta år. De första N2000-sjökorten från Torneå till Brahestad publiceras före årsskiftet. Kustlotsen innehåller först den allmänna delen och den första farledsvisa beskrivningen 2.3.3 Torneå–Brahestad. Om nya publikationer och uppdateringar informeras skilt. Sjöfarare bör följa Underrättelser för sjöfarande samt försäkra att de nyaste publikationerna samt behövligt länkat material finns tillgängliga ombord.

I kustlotsen finns länkar till farledskort som upprätthålls av Trafikledsverket (Extern länk). Trafikledsverket uppdaterar farledskorten till höjdsystemet N2000 i samband med publiceringen av nya kustkartor. Du känner igen ett farledskort som har uppdaterats till höjdsystemet N2000 med hjälp av markeringen N2000 (BSCD2000) på kortets övre kant. Trafikledsverket inleder ett projekt där traditionella farledskort ska ersättas med en ny digital tjänst.

Finsk kustlots (Sailing Directions for Finnish Waters)

 

Ytterligare information

Stefan Engström, överinspektör, stefan.engstrom@traficom.fi, tfn 029 534 6724, Twitter @stefuEng

Olli Holm, ledande sakkunnig inom farledshållning, Trafikledsverket, tfn 029 534 3338