Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket Traficom har utrett tillgången till mobilnättjänster i Östra Finland den 21-23 november 2023. Enligt mätresultaten fungerar de grundläggande kommunikationstjänsterna, dvs. telefoni- och bredbandstjänster, i regel inom området. På vissa enstaka områden är täckningen sämre och eventuella problemställen löses i samarbete med operatörerna. Traficom började mäta mobilnättäckningen i Östra Finland med anledning av de kontakter som ämbetsverket fick om täckningsproblem.

Traficom fick cirka 130 kundkontakter från Östra Finland efter nyheterna om att 3G-mobilnätet stängs ned och att det finns täckningsproblem i Östra Finland. "Gamla 3G-mobilnät stängs ned, eftersom nya nätteknologier (4G och 5G) ger användarna bättre förbindelser och hörbarhet överallt – även vid gränstrakten", konstaterar radioinspektionsexpert Jukka Pihonen. Detta är en internationell utveckling som operatörerna nu genomför också i Finland. Nyare mobilnätteknologier är också effektivare, miljövänligare och informationssäkrare än de gamla.

I regel fungerar förbindelserna i Östra Finland

Genom Traficoms mätningar undersöktes tillgången till mobilnät samt samtalens och bredbandsförbindelsernas funktion. Mätningarna utfördes huvudsakligen inom områdena Villmanstrand, Imatra, Rautjärvi, Parikkala, Miehikkälä och Ruokolahti. Täckningsmätningar utfördes speciellt i närheten av de adresser från vilka det hade kommit in kontakter. På basis av mätresultaten finns det inte något allmänt täckningsproblem inom området och tjänsterna fanns tillgängliga i 4G-nätet på ett omfattande sätt.

De grundläggande kommunikationstjänsterna, dvs. telefoni- och bredbandstjänster, verkar i regel fungera inom området. Det hittades dock några enstaka platser med sämre täckning i glesbygdsområden och dessa löses i samarbete med operatörerna. På dessa platser är de grundläggande kommunikationstjänsterna tillgängliga åtminstone utanför byggnader men inomhus kan tjänsternas funktion i vissa fall kräva en separat utomhusantenn för att kunna fungera. Med hjälp av utomhusantenn kan bredbandsförbindelsens hastighet mångdubblas.

Alla i Finland har rätt att få grundläggande bredbands- och telefonitjänster till sina hem och till företagens verksamhetsställen. Traficom tryggar rätten till samhällsomfattande tjänster genom att utse en leverantör som måste tillhandahålla dessa samhällsomfattande tjänster på de områden där det saknas ett tillräckligt utbud av tjänster som tillhandahålls av marknadskrafter. "Vi övervakar att alla i Finland har fungerande grundläggande kommunikationsförbindelser", poängterar jurist Sari Tujunen.

Traficom övervakar också att koncessionsvillkoren för mobilnätet iakttas. Koncessionsvillkoren omfattar skyldigheter som hänför sig till befolknings- och vägtäckningen, men mobilnäten behöver dock inte fungera överallt i Finland. I närheten av östgränsen kan täckningsskyldigheter för nätkoncessioner i regel inte tillämpas på grund av begränsningar som hänför sig till användning av frekvenser. Trots detta har alla inom området rätt att få grundläggande bredbands- och telefonitjänster.

Ytterligare information

Sari Tujunen, jurist, tfn 0295 390 336, sari.tujunen@traficom.fi

Bakgrund

Vad betyder rätt till samhällsomfattande tjänster?

Konsumenter och mikroföretag har rätt att få vissa fungerande grundläggande kommunikationstjänster till rimligt pris, dvs. samhällsomfattande tjänster, till sitt hem eller till sitt företags verksamhetsställe:

  • Ett bredbandsabonnemang vars nedströmshastighet är 5 Mbit/s. Enligt förordningen räcker det att minimihastigheten är 3,5 Mbit/s, normalhastigheten 4 Mbit/s och maximihastigheten 5 Mbit/s. Med minimihastighet avses en anslutnings minimihastighet, som i regel alltid uppnås. Normalhastighet är den hastighet som uppnås till 90 procent under varje mätperiod på fyra timmar. Med maximihastighet avses den hastighet som uppnås åtminstone en del av tiden.
  • Fast eller trådlöst telefonabonnemang.
  • Textmeddelandetjänst för personer med hörsel- och talskada.
  • Internettjänst som möjliggör videosamtal.

Med tanke på samhällsomfattande tjänster räcker att bredbands- eller telefonabonnemanget fungerar på ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Funktionen kan kräva att användaren vidtar åtgärder för att förbättra inomhustäckningen, till exempel mindre antenn som placeras på byggnadens tak och riktas till närmaste basstation på basis av uppgifterna från operatören. Det är möjligt att få råd för anskaffning och installation av en antenn hos leverantören av samhällsomfattande tjänster.

Anvisningar för problem i funktionen av och tillgången till telefon- och bredbandsabonnemang finns på Traficoms webbsidor  

Hur påverkar nedläggningen av 3G-nätet på mobilnätets täckning?

Nedläggningen av 3G-nätet påverkar speciellt de kunder som använder utrustning som endast fungerar i 2G-/3G-nätet. Genom nedläggningen av 3G-nätet börjar denna terminalutrustning använda enbart 2G-nätet. 2G-nätets datakapacitet är betydligt mindre än 3G-nätets, vilket syns som en långsammare dataförbindelse för användarna.

Nedläggningen av 3G-nätet görs regionalt och vid olika tidpunkter. När nätet stängs på behärskat sätt är det möjligt att observera och avgöra eventuella täckningsproblem inom området. Genom nedläggningen av 3G-nätet blir det lediga frekvenser för användningen av 4G- och 5G-förbindelser, och därför förväntas förbindelserna bli bättre. I allmänhet finns det också 4G-/5G-nättäckning inom området och då kan användaren ha fördel av att uppdatera sin utrustning och sitt abonnemang så att de stöder nyare teknologi.

Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista Elisan verkon osalta.
Kartbild som visar ruttresultaten av Traficoms mätningar för Elisas nät: Samtalsmätningar fungerade normalt under hela mätrutten. Den gröna färgen på kartan beskriver ett område där det enligt mätresultaten inte fanns några problem i funktionen av tal- eller dataförbindelser. Det röda området på kartan beskriver det område där samtalsmätningarna fungerade bra men täckningen var sämre. På detta område kan det förekomma täckningsproblem inne i byggnader eller under nätets belastning. De enstaka svarta punkterna på kartan beskriver ett område där täckningen hade försämrats. På detta område fungerar samtalen normalt men det kan förekomma problem i dataförbindelserna, speciellt inomhus.
Karttakuva, jossa reittipiirtona näkyvät tulokset Traficomin tekemistä mittauksista DNA:n ja Telian verkon osalta.
Kartbild som visar ruttresultaten av Traficoms tekniska mätningar för DNA:s och Telias nät. Dessa operatörer använder samma mobiltelefonnät inom detta område, och Suomen Yhteisverkko Oy äger och underhåller nätet. Samtalsmätningar fungerade normalt under hela mätrutten. Den gröna färgen på kartan beskriver ett område där det enligt mätresultaten inte fanns några problem i funktionen av tal- eller dataförbindelser. Det röda området på kartan beskriver det område där samtalsmätningarna fungerade bra med täckningen var sämre. På detta område kan det förekomma täckningsproblem inne i byggnader eller under nätets belastning. De enstaka svarta punkterna på kartan beskriver ett område där täckningen hade försämrats. På detta område fungerar samtalen normalt men det kan förekomma problem i dataförbindelserna, speciellt inomhus.