Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Rapporter om olyckor och tillbud inom sjöfarten

När en olycka eller ett tillbud inträffat i samband med fartygets drift ska en rapport om olyckan göras upp (s.k. sjösäkerhetsrapport) och lämnas in till Traficom. Rapporten ska innehålla en detaljerad redogörelse för händelsen och för allt som kan vara till hjälp vid bedömning av orsakerna till olyckan eller tillbudet.

Ifyllande av rapporten

Blanketten fylls alltid i oberoende av vilken typ av olycka eller tillbud det är fråga om.

Förvissa dig om att du har gett följande uppgifter på blanketten eller i bilagorna till den (t.ex. i utdraget ur skeppsdagboken):

  • en detaljerad beskrivning av händelseförloppet och de faktorer som påverkat det
  • uppgifter om personskador och skador som eventuellt åsamkats tredje part eller infrastruktur (t.ex. annat fartyg, kajkonstruktion, sjömärke)
  • tidpunkten för händelsen med datum och klockslag
  • positionen i koordinatform (latitud, longitud)
  • väderleksförhållandena, även om de inte haft direkt relevans för händelsen.

Inlämnande av rapporten till Traficom

Rapporten skickas in till Traficom så fort som möjligt efter olyckan eller tillbudet. 

Rapporten kan skickas

  • elektroniskt (Tryck på knappen Skicka)
  • via e-post till adressen meriturvallisuus@traficom.fi. Välj detta alternativ om du skickat rapporten elektroniskt men inte fått något automatiskt svar från Traficom om att rapporten mottagits
  • per post till Transport- och kommunikationsverket

Anmälan till jourhavande inspektör

Jourhavande inspektör på Traficom ska alltid underrättas när en olycka inträffat, nummer +358 (0)29 534 7500.