Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Avlämning av avfall i hamn

Genom reglering och tillsyn säkerställs att fartyg avlämnar sitt avfall till mottagningsanordningar i hamnar. Traficom utövar tillsyn genom att granska anmälningar om fartygsavfall och fartygs avfallshantering. Därtill kan Traficom på ansökan bevilja befrielse från den lagstadgade obligatoriska avlämningen av avfall för sådana fartyg i regelbunden linjetrafik som har organiserat sin avfallshantering direkt med ett företag i avfallshanteringsbranschen i en eller flera hamnar längs fartygets rutt.

Nationella bestämmelser om avlämning av avfall finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010) som utfärdats med stöd av den. Dessa grundar sig på bl.a. MARPOL-konventionen, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (s.k. fartygsavfallsdirektivet), Helsingforskonventionen (FördrS 2/2000) och HELCOMs rekommendationer.

Uppdaterad