Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

I allmänhet är fakturering av telefon- och bredbandsabonnemang exakt och tillförlitlig. Ibland kan räkningen dock innehålla ett fel. Det lönar sig alltid att kontrollera att räkningen är korrekt.

Om din räkning är exceptionellt stor eller om du annars misstänker att den inte är korrekt, kontrollera räkningen med hjälp av specificering per uppkoppling. Kontrollera räkningen också med hjälp av tidigare räkningar. Information om hur räkningen är sammansatt finns på den fakturerande operatörens webbplats.

I oklara fall ta först kontakt med din operatör

Om du anser att det finns fel i faktureringen eller om det finns oklarheter i räkningen, ta alltid först kontakt med din egen operatör. Klara och enkla fel kan oftast korrigeras med ett telefonsamtal. I besvärligare fall är det bäst att göra en skriftlig reklamation.

Reklamationen måste alltid göras utan dröjsmål. Det är lättare att utreda sakerna med detsamma än att ta upp dem efter en lång tid.

Om räkningen enbart delvis är felaktig, kan du betala bara den del som du tycker är ostridig. Operatören har inte rätt att avstänga abonnemanget om du har gjort en reklamation före förfallodagen och betalat den ostridiga delen inom utsatt tid.

Om du och operatören inte når samförstånd kan du vända dig till en konsumentrådgivning (Extern länk) som hjälper dig vidare.

Debiteringens tekniska korrekthet

Du kan göra ett klagomål om saken hos Traficom. Innan dess ska du försöka reda ut saken direkt med operatören.

Traficom undersöker om

  • de omstridda samtalen har ringts från kundens telefon
  • operatörens debiterings- eller faktureringssystem har innehållit ett fel.

Ett klagomål till Traficom kan vara fritt formulerat. Av klagomålet måste åtminstone framgå

  • den klagandes namn
  • kontaktuppgifter
  • detaljerad utredning av de orsaker varför du tror att räkningen är felaktig.

Om möjligt, förse klagomålet med

  • reklamationen till operatören
  • svaret på reklamationen
  • samtalsspecifikationer som gäller den räkning som du och operatören är oense om.

Obetalda räkningar

Under vissa förutsättningar har operatören rätt att begränsa användningen av telefonabonnemanget eller stänga abonnemanget om användaren inte har betalat en avgift som hänför sig till abonnemanget i fråga och som förfallit till betalning. Operatören kan häva ett avtal om telefonabonnemanget om abonnemanget har varit stängt en månad och om kunden och operatören inte har kommit överens om betalningarna.

Varor och tjänster som köps med en telefon

Det är också möjligt att köpa varor och tjänster med en mobiltelefon. Om varan eller tjänsten som du betalat per telefon inte levererats eller om du misstänker att det finns ett fel i varan eller tjänsten kan du göra en reklamation direkt till säljaren eller din operatör. 

Obehörig användning av kommunikationstjänster

Telefonabonnemanget kan användas olovligt till exempel om telefonen blir stulen. En konsument ansvarar för obehörig användning av en kommunikationstjänst endast om den obehöriga användningen berott på sådan vårdslöshet från konsumentens sida som inte är lindrig. 

Om din telefon eller ditt SIM-kort har försvunnit eller om du misstänker att telefonen olovligt innehas av någon annan, ska du utan dröjsmål göra en anmälan om det till operatören. Konsumenten ansvarar inte för obehörig användning av kommunikationstjänsten efter det att han eller hon har gjort anmälan. Om din telefon eller ditt SIM-kort har stulits är det också skäl att göra en anmälan om brott till polisen. 

Konsumenten ska se till att mobilabonnemanget finns kvar. Man ska också se till smarttelefonernas informationssäkerhet , eftersom vissa skadeprogram kan medföra kostnader genom att använda en kommunikationstjänst utan att användaren önskar det.

Om du behöver hjälp med att sköta ärendet med operatören kan du kontakta konsumentrådgivningen (Extern länk) som ger råd och medlingshjälp vid tvistemål. Vid behov kan saken föras till Konsumenttvistenämnden (Extern länk) för handläggning.

Uppdaterad