Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Europeiska unionens roamingregler betyder att kunderna kan använda roamingtjänster till inhemska priser eller med en liten tilläggsavgift. Tilläggsavgiften har alltid ett fastställt tak.

Maxavgifter för roaming år 2024

Resenärer kan använda sina mobiltjänster i EU- och EES-länderna* antingen genom att betala ett inhemskt pris eller en liten tilläggsavgift på det inhemska priset. Operatören kan ta ut en tilläggsavgift om

 • din dataöverföringsmängd överskrider den volym för normal användning som operatören har fastställt
 • din roaminganvändning överskrider den inhemska användningen och du reser mer än vad du är hemma i Finland
 • du inte har bevisat att du stadigvarande bor i Finland eller att du har ett annat starkt band till Finland, även om operatören har bett dig göra så.

Pristaken för tilläggsavgifterna för roamingtjänster år 2024 (exkl. moms):

RINGDA SAMTAL0,022 euro/samtalsminut
MOTTAGNA SAMTAL0,002 euro/ mottagen samtalsminut
TEXTMEDDELANDEN0,004 euro/ textmeddelande
MOBILDATA1,55 euro/gigabyte data

För många abonnemang tas det inte alls ut tilläggsavgifter då det är fråga om normal användning. Operatören kan också ta ut en lägre tilläggsavgift.

Det inhemska priset plus tilläggsavgiften för roaming bestäms på basis av ditt abonnemang. Ett inhemskt pris betyder enhetspriser (t.ex. per minut, sms eller megabyte) som tillämpas på ett abonnemang i hemlandet eller, om det inte finns några enhetspriser, bestäms det inhemska priset på samma sätt som när man använder tjänsterna i Finland. T.ex. ett fast prissatt inhemskt abonnemangspaket omfattar även roamingtjänsternas nationella andel.

Multimediemeddelanden som skickats eller mottagits i utlandet får debiteras per kilobyte eller per enhet. Den avgift får inte överskrida den högsta avgift i slutkundsledet för reglerade dataroamingtjänster.

Det kostar ingenting att ta emot ett textmeddelande. Det kostar ingenting att ta emot röstbrev i ett annat EU-land. Att lyssna på själva röstmeddelandet är dock avgiftsbelagt.

Vad gäller samtal är faktureringen sekundbaserad med undantag av ringda samtal för vilka operatörerna får ta ut en startavgift för högst 30 sekunder.

Debitering av mobildata baserar sig på kilobyte. Maxpriset för mobildata sänks årligen. Det betyder stegvis billigare priser för användning av mobildata.

Roamingpriserna tillämpas i EU automatiskt på alla de kunder som inte avsiktligt har valt en annan roamingtaxa eller ett annat roamingpaket. Operatören kan också erbjuda alternativa roamingprislistor. Det ska vara avgiftsfritt att byta ut prislistor utan att det finns några villkor eller begränsningar som hänför sig till andra delar av abonnemangsavtalet än roaming.

Kontakta din operatörs kundtjänst om du vill få exakta prisuppgifter. Operatören skickar prisuppgifterna gratis per textmeddelande efter att du anlänt landet du besöker.

Roamingavgifterna gäller inte samtal från Finland till utlandet

Eftersom roaming är användning av mobiltelefon utomlands, gäller priserna naturligtvis endast i utlandet. De gäller till exempel inte samtal från Finland till utlandet. Priserna gäller dessutom bara inom EU* (och EES). Om du reser till andra länder, lönar det sig att kontrollera priserna hos din egen operatör.

Saldobegränsning skyddar konsumenterna mot överraskande stora mobildata räkningar

Det är operatörernas skyldighet att erbjuda sina kunder åtminstone en saldobegränsning som är högst 60 euro (inkl. moms). Saldobegränsningen garanterar att konsumtionen av mobildata (med undantag av multimediemeddelanden) inte, utan kundens medgivande, överstiger ett visst kostnadstak. Tjänsten förbättrar konsumenternas möjligheter att kontrollera kostnaderna för användning av mobildatatjänster under resor utomlands.

Om nätoperatören i det land du besöker godkänner en övervakning av konsumtionen i realtid, ska saldobegränsningen även omfatta konsumtionen av mobildatatjänster utanför EU. Operatörerna ska också informera sina kunder om det inte är möjligt att få uppgifter om mängden mobildata som använts utanför EU-området.

Automatiskt meddelande om roamingavgifterna

Din egen operatör informerar sina kunder om avgifterna för mobiltjänster med automatiska meddelanden när kunderna kopplas via ett utländskt nät.

Prismeddelandet som skickas med ett textmeddelande innehåller den grundläggande prisinformationen om

 • att ringa samtal inom landet man besöker och från landet man besöker till hemlandet
 • att ta emot samtal
 • att skicka textmeddelanden inom EU
 • priserna på mobildatatjänster
 • priserna för mobiltjänster utanför EU.

I textmeddelandet finns också ett avgiftsfritt nummer för ytterligare information och uppgift om det avgiftsfria nödnumret 112. Textmeddelandet ska också innehålla anvisningar om hur kunderna kan, om de så önskar, sluta ta emot de automatiska prismeddelandena.

Dessutom ska operatören vid behov underrätta sina kunder om hur de kan undvika oavsiktlig roaming vid ländernas gränsområden. Operatörerna ska även informera sina kunder om automatiska nedladdningar av förbindelser och om hur dessa kan stängas av.

Hemmaoperatören ska ge sina kunder basuppgifter om priserna på datatjänster genast då kunden kopplas till en datatjänst i ett annat EU-lands nät. Kunden kan få den grundläggande prisinformationen till sin mobiltelefon eller till någon annan mobilutrustning t.ex. med ett textmeddelande, e-postmeddelande eller poppuppfönster på kundens dator.

 

Volym för normal användning av mobildata

Operatören kan i vissa fall begränsa dataanvändning utan tilläggsavgift i EU- och EES-länderna till en normal volym. Då tar operatören ut tilläggsavgiften endast för den del som överskrider den normala användningen. Tilläggsavgiften för den del som överskrider den normala användningen får vara högst samma som den gällande reglerade högsta avgiften.

Enligt EU-regleringen bestäms minimivolymen för normal användning på basis av abonnemangets pris. Operatören kan också bestämma att volymen för normal användning är större än minimivolymen.

Användningen av mobildata till inhemska priser begränsas till volymen för normal användning bara om det gäller ett obegränsat abonnemang eller ett förmånligt begränsat abonnemang.

Minimivolymen för normal användning beräknas normalt genom att dividera abonnemangets pris (exkl. moms) med det reglerade pristaket i grossistledet och sedan multiplicera resultatet med två. Det reglerade pristaket i grossistledet är den avgift som operatörerna i EU-medlemsstater högst betalar varandra för roamingtjänster.
 

 • Till exempel, minimivolymen för normal användning av ett abonnemang som kostar 30 euro (inkl. moms) per månad är cirka 31 gigabyte/månad, om det gällande pristaket i grossistledet är 1,55 euro/gigabyte (exkl. moms). 

Övriga begränsningar för normal användning

Operatören kan skicka dig ett meddelande om:

 • du har varit mer i andra EU- och EES-länder än i Finland under de senaste fyra månaderna och om
 • du samtidigt har använt mera roamning-tjänster än inhemska tjänster.

Om dina användningsvanor inte förändras under en tvåveckorsperiod, kan operatören ta ut en tilläggsavgift. Operatören kan skicka dig ett meddelande också i vissa andra exceptionella situationer.

Operatören kan också ta ut tilläggsavgifter, om du inte har bevisat att du stadigvarande bor i Finland eller att du har andra starka band till Finland, även om operatören har bett dig göra så. Starka band kan vara till exempel heltidsanställningar eller studier i heltid i Finland.

Länkar till förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/612 om roaming i allmänna mobilnät i unionen  (Extern länk)

Kommissionens genomförandeförordning om policyer för normal användning (EU) 2016/2286 (Extern länk)

* Europeiska unionens medlemsländer är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Regler om prissättningen av roamingtjänster tillämpas också i EES-länder Island, Liechtenstein och Norge.

Uppdaterad