Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Operatörerna ska informera om sådana problem som orsakar störningar i mobilförbindelser och övriga kommunikationsförbindelser. Om kvaliteten på kommunikationstjänster avtalas i ett avtal mellan operatören och kunden. Det föreligger ett fel vid leveransen av tjänsterna om kvaliteten inte överensstämmer med vad som kan anses avtalat.

Operatörerna informerar om störningar på sina webbplatser och via sin kundtjänst.

Operatören ska informera om störningar

Operatören ska informera användarna om störningar som påverkar användningen av kommunikationstjänster och -nät. Operatören ska också underrätta Traficom om allvarliga störningar.

Användarna ska informeras bl.a. om

  • de tjänster som störningen inverkar på
  • den tidpunkt för när störningen började
  • störningens verkningsområde
  • en uppskattad reparationstid för störningen.

Störningsmeddelanden och -kartor finns på operatörernas webbplatser.

Hur ska jag agera vid störningssituationer?

Om du misstänker att det uppstår störningar i nätets funktion kontrollera först operatörens störningsmeddelanden antingen på operatörens webbplats eller per telefon vid kundtjänsten. Om det finns inga meddelanden om störningar kontakta operatören och anmäl problemet.

DNA (på finska) (Extern länk)

Elisa (på finska) (Extern länk)

Telia (på finska) (Extern länk)

Ersättningar för störningar, fel och avbrott

Om kvaliteten på kommunikationstjänster avtalas i ett avtal mellan operatören och kunden. Det föreligger ett fel vid leveransen av tjänsterna om kvaliteten inte överensstämmer med vad som kan anses avtalat.

Traficom behandlar inte frågor som gäller avtalsförhållanden mellan operatören och kunden eller ersättningar. Du kan vända dig till en konsumentrådgivare (Extern länk)för att få råd och hjälp i ersättningsförhandlingar. Vid behov kan du även föra en tvist till konsumenttvistenämnden (Extern länk)för handläggning.

Hur agerar Traficom vid störningssituationer?

Traficom följer med avsevärda störningssituationer i kommunikationsnät och -tjänster som operatörerna anmäler till ämbetsverket enligt ett bestämt sätt. Dessutom övervakar Traficom att operatörerna också informerar om mindre störningar på sina egna webbplatser. Vid omfattande och långvariga störningsar informerar också Traficom om situationerna.

Typiska störningssituationer och beredskap för dem

Störningar i kommunikationsnäten beror i allmänhet på

  • eldistribution till nätutrustningen
  • kabelskador på förbindelserna eller
  • tekniska problem i nätet.

Största delen av störningarna upptäcks och repareras snabbt. Vid mycket omfattande störningar eller i enskilda fall kan störningarnas verkningar dock vara långvariga. Omfattande störningar förebyggs med hjälp av arrangemang som säkerställer funktionen av nätutrustningar och -förbindelser. Traficom har fastställt minimikraven för arrangemangen och information vid fel i sina föreskrifter 54 och 66.

Elavbrott

Kortvariga elavbrott påverkar sällan kommunikationsnätens funktion eftersom basstationernas ackumulatorbatterier och utrustningsutrymmenas reservkraftsarrangemang säkerställer eldistributionen. På grund av arbetsmängden tar det lång tid att reparera de omfattande skador i elnätet som naturfenomen har orsakat. Därför kan kommunikationsnätets reservkraftsarrangemang och ackumulatorbatteriernas kapacitet äventyras.

Kabelskador

Förbindelserna i det fasta nätet och mobilnätets basstationer fungerar i ett centraliserat nät där de har kopplats till med hjälp av kablar. Om kabeln skadas t.ex. på grund av markbyggnadsarbeten bryts accessnätets förbindelse om den inte har säkerställts. Avsevärda förbindelser har säkerställts med en ersättande kabelförbindelse.

Tekniska problem

Tekniska problem i nätet omfattar t.ex. fel i utrustningar. Avsevärda nätutrustningar ska säkerställas med parallell- eller reservutrustningar för att minska inverkan på användarna. Tidvis påverkar tekniska problem dock kundernas användning av tjänster.

Uppdaterad