Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bakgrund

Projektet Bredband 2015 startade genom regeringens principbeslut i december 2008. Det ursprungliga målet för projektet var att före utgången av år 2015 över 99 procent av användarna har tillgång till bredbandsförbindelser på 100 megabit per sekund på högst två kilometers avstånd från sina permanenta bostäder eller företagens verksamhetsställen. Sedan fattades ett beslut om att projektet fortsätter efter år 2015. Den nya tidsfristen för projektet är slutet av 2019. Då ska alla stödprojekt vara färdiga och stöden slutbetalda.

Projektet utbreddes år 2017 och samtidigt ändrades stödreglerna i enlighet med EU-kommissionens gruppundantagsförordning. För tillfället kan stöd beviljas för alla de områden där det inte finns ett nät som möjliggör utbudet av snabbt bredband. Stödet kommer också närmare användaren, vilket betyder att endast den sista 100 metern från abonnenten ligger utanför stödet. Som användare räknas permanenta bostäder samt företagens och de offentliga organisationernas permanenta verksamhetsställen.

Landskapsförbunden planerade år 2009 sina regionala projektprogram för byggandet av bredband. Projektprogrammen omfattade totalt cirka 800 projekt och de beräknade kostnaderna var sammanlagt knappt 0,5 miljarder euro. Genom projekten avsåg man att bygga ut cirka 40 000 kilometer bredband. Då skulle det vara möjligt att tillhandahålla 130 000 användare i glesbygden avancerade kommunikationstjänster.

Tillgängliga stödbeloppet cirka 130 miljoner

Det offentliga stödet till bredbandsprojekten är sammanlagt cirka 130 miljoner euro. Finansiering från staten är 66 miljoner euro, från EU:s program för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland cirka 25 miljoner euro och från kommunerna cirka 40 miljoner euro. Traficom ansvarar för fördelningen av det statliga stödet.

Projektets framskridande

1

2008

 • Statsrådets principbeslut inledde programmet Bredband för alla
2

2009

 • Landskapsförbunden planerade cirka 800 projekt för sina projektprogram för byggande av bredband, och projektens beräknade kostnader var cirka 0,5 miljarder euro
 • Kommunikationsministeriet startade 8 pilotprojekt, statsrådets förordning om stöd för pilotprojekten utfärdades och Europeiska kommissionen notifierades om pilotprojekten
 • De första ansökningarna om stöd för pilotprojekt hösten 2009
3

2010

 • Lagen om bredbandsstöd trädde i kraft den 1 januari 2010 och den första ändringen av den sommaren 2010
 • Statsrådet bestämde om fördelningen av stödet per landskap i mars
 • Europeiska kommissionen godkände notifieringen av projektet i maj
 • De första stödansökningarna började i landskapsförbunden under sommaren
 • De första stödansökningarna lämnades in till Kommunikationsverket (nuvarande Traficom) hösten 2010 (för pilotprojektens del redan under våren)
4

2011

 • Den första mellanutvärderingen och, till följd av denna, notifering av ändringarna till kommissionen samt ändring av lagen om bredbandsstöd
 • De första stödbesluten utfärdas under våren
 • Pilotprojekten börjar bli färdiga och de första projekten i huvudfasen byggs
5

2012

 • Projekt börjar bli färdiga och Kommunikationsverket (nuvarande Traficom) utfärdar utbetalningsbeslut för färdiga projekt
6

2013

 • Kommunikationsverket (nuvarande Traficom)  utfärdade stöd- och utbetalningsbeslut samt utlåtanden till NTM-centralerna med rasande fart
 • De första stödbesluten med möjlighet till en förhandsbetalning på 50 %
 • Den andra mellanutvärderingen
7

2014

 • Rekordår för stöd- och utbetalningsbeslut och utlåtanden till NTM-centralerna
 • Kommunikationsverkets (nuvarande Traficom)  första tekniska och ekonomiska inspektioner till färdiga projekt
 • Ändring av lagen om bredbandsstöd på basis av kommissionens nya riktlinjer för utbyggnad av bredbandsnät (bl.a. övervakning av avkastningsöverskott och skyldigheter som gäller det understödda nätet)
 • Ändring av lagen om bredbandsstöd gällande behandling av försenade ansökningar om utbetalning
 • Stödsökandens skyldighet att göra en analys av riskerna införs i lagen om bredbandsstöd
 • Den tredje mellanutvärderingen, som medför ytterligare 5,5 miljoner euro till bredbandsanslaget
8

2015

 • De svarta bollarnas mörka år: upptäckta fel i teleföretagens tidigare information om anslutningspunkter
 • På grund av de felaktiga svarta områdena började Kommunikationsverket korrigera sina marknadsanalyser, stöd- och utbetalningsbeslut samt utlåtanden till NTM-centralerna
 • Ändring av lagen om bredbandsstöd: Kommunikationsverket (nuvarande Traficom) ska också behandla stöd för de bredbandsprojekt som genomförs i kommuner vars betalningsandel är 22 %
9

2016

 • Kommunikationsministeriet började bereda en ändring av lagen om bredbandsstöd och begärde utlåtanden före slutet av år 2016
 • Korrigering av information om svarta områden fortsatte från föregående år
10

2017

 • Ändring av lagen om bredbandsstöd trädde i kraft 15.7.2017
 • Betydande ändringar som gäller bl.a. avlägsnande av områden där förbindelserna väntas byggas på marknadsvillkor, förminskning av de svarta områdena och höjning av stödintensiteten även för gamla projekt
Uppdaterad