Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vad betyder sambyggnad?

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. De olika nätens infrastruktur byggs samtidigt och alla parter i sambyggnaden deltar i kostnaderna. Byggnadskostnaderna blir då förmånligare jämfört med om alla skulle bygga sina nät självständigt.

Sambyggnadslagen trädde i kraft 1.7.2016. Lagen omfattar bestämmelser både om samutnyttjande av existerande nät och om sambyggnad av ny infrastruktur. Lagen tillämpas på situationer där minst en av parterna är ett kommunikationsnät.

Lagen förpliktar alla nätaktörer att på begäran av en annan nätaktör överlåta nyttjanderätten till sin fysiska infrastruktur samt tillgodose en annan aktörs begäran om sambyggnad på rättvisa och skäliga villkor. En aktör får vägra upplåta nyttjanderätt och tillgodose en annan nätaktörs begäran om sambyggnad endast på de grunder som särskilt anges i lagen.

Syftet med sambyggnaden är att spara kostnader för nätaktörerna. Genom sambyggnad kan man också undvika de störningar för väganvändare och för existerande nät som de många grävarbetena medför.

Det lönar sig att börja söka sambyggnadsprojekt via tjänsten Nätverksinformationspunkten på Verkkotietopiste.fi. Nätaktörerna ska dela information om sina planerade byggprojekt och om ändringarna i dem på Verkkotietopiste.fi genast när uppgifterna finns tillgängliga.

Uppgifterna ska vara på tjänsten i god tid innan projektets tillståndsprocesser inleds så att andra nätaktörer har en genuin möjlighet att lämna in sin sambyggnadsbegäran i tid och att aktörerna hinner planera projektet tillsammans. 

Om uppgifterna inte finns på Verkkotietopiste.fi ska de ges direkt på en annan nätaktörs skriftliga begäran. Man kan vägra lämna uppgifterna endast om det skulle äventyra nätens informationssäkerhet, den allmänna eller nationella säkerheten eller affärshemligheter.

Parterna i sambyggnad kan avtala om delningen av kostnaderna så som de vill. Om inget annat har överenskommits delas kostnaderna mellan nätaktörerna i förhållande till de uppskattade kostnaderna i det fall infrastrukturen eller nätet skulle ha byggts separat. Skillnaderna i byggnadskostnadera för olika typer av nät kan bero på olika byggnads- och säkerhetsföreskrifter.

Kostnaderna för el- och telenät kan även fördelas med hjälp av en kostnadsfördelningsmodell vars syfte är att främja sambyggnad bland bolagen inom branschen. Denna modell har skapats av FiCom ry och Finsk Energiindustri rf med sina medlemsföretag. Kostnadsfördelningsmodellen kan läsas på Ficoms webbsidor (Extern länk).

Sambyggnad påverkar i regel inte på byggnads-, tillstånds- eller arbetssäkerhetsvillkor som hänför sig till byggande eller utnyttjande av nät. Efter det att byggprojektet blivit färdigt svarar varje nätaktör för underhållet av sitt eget nät.

Problem med att avtala om sambyggnad eller samutnyttjande?

Enligt sambyggnadslagen har Transport- och kommunikationsverket till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av sambyggnadslagen samt bestämmelser som utfärdats och beslut som meddelats med stöd av den. 

Ämbetsverket ska främja samarbetet mellan nätaktörer och sträva efter att i första hand genom medling lösa meningsskiljaktigheter mellan nätaktörerna. 
Traficom kan även fatta förpliktande beslut. Ämbetsverket har rätt att få den information som det behöver för skötseln av uppgifterna och kan även meddela närmare tekniska föreskrifter.

I praktiken kan en nätaktör på vilken lagen tillämpas anhängiggöra ett tvistemål genom att kontakta Traficom. Frågor kan skickas till exempel genom att per e-post kontakta ämbetsverkets team på adressen: yhteisrakentamistiimi@traficom.fi eller genom att kontakta direkt experten (kontaktuppgifterna nedan). 

Behandlingen av ärendet framskrider med preliminära diskussioner om orsakerna till meningsskiljaktigheter. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är tillämplig på ämbetsverkets verksamhet. Än så länge har Traficom inte fattat några överklagbara beslut med stöd av sambyggnadslagen. I regel strävar ämbetsverket efter att i första hand genom medling lösa meningsskiljaktigheter mellan nätaktörerna i enlighet med 10 § i lagen.

För att främja samarbetet mellan nätaktörerna och de aktörer som är centrala med tanke på tillämpningen av lagen har Traficom tillsatt ett sambyggnadsnätverk (Extern länk)

Sambyggnadsnätverket är Traficoms och dess intressentgruppers respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller att främja samarbete mellan nätaktörerna vid byggande och samutnyttjande av nät. Traficom för också dialog med de centrala aktörerna via en expertarbetsgrupp för passiv infrastruktur som verket bildat. Mer information om sambyggnadsnätverkets arbete och om arbetet för främjande av passiv infrastruktur och samutnyttjande ges av ämbetsverkets sambyggnadsteam.

Mer information

E-post: yhteisrakentamistiimi@)traficom.fi

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, förnamn.efternamn@traficom.fi, p. +358 295 390 539

Aino Koskinen, jurist, förnamn.efternamn@traficom.fi, p. +358 295 346 241

Uppdaterad