Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vi övervakar företag med betydande marknadsinflytande

Vi samlar in information

Vi samlar in information om de priser företagen debiterar för reglerade produkter och publicerar prisjämförelser. Vi bedömer informationen och ger respons om den. Vi betraktar speciellt kostnadsberäkningar för reglerade produkter och användning av kostnadsberäkningssystem.

Vårt syfte är ett rimligt pris som beaktar aktörens kostnader för produktion av en produkt eller tjänst. När vi bestämmer priset tar vi hänsyn till förväntad avkastning på det kapital som är bundet till reglerad verksamhet.

Vi avgör meningsskiljaktigheter

Ibland är teleföretag oeniga om vad skyldigheterna i praktiken betyder i relationerna dem emellan. Vi uppmuntrar parterna att kontakta oss innan problemet blir värre, eftersom vi vill hitta en lösning framför allt genom förhandlingar. Detta sparar såväl tid som pengar för alla.

Om inofficiella förhandlingar inte hjälper kan vi lösa tvisten officiellt. Även i så fall kan vi överföra ärendet till medling och agera som inofficiell medlare, om parterna så önskar.

Vi meddelar överklagbara beslut

När medlingen inte leder till resultat, meddelar vi ett överklagbart beslut på parternas begäran inom fyra månader. Tidsfristen gäller dock inte exceptionellt omfattande ärenden.

Vi utreder klagomål och tvister genom att höra parterna skriftligen. Parterna har 1-2 veckor på sig att ge sina utredningar och utlåtanden.

Sedan meddelar vi ett motiverat skriftligt beslut om huruvida verksamheten har utövats i enlighet med bestämmelser och ålägger den som brutit mot bestämmelserna att åtgärda situationen. Vi kan också förlägga vite, hot om avbrytande av verksamheten eller hot om tvångsutförande. Beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Uppdaterad