Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ändring av farkosters tekniska uppgifter

Är du på väg att ändra den största tillåtna motoreffekten i din båt, ändra det största tillåtna antalet personer i din båt eller byta båtens motor till en med större effekt än den som är införd i registret?

Kontrollera de tekniska uppgifterna om din båt innan du påbörjar registreringen. Motoreffekten, antalet personer eller andra tekniska uppgifter kan inte ändras utan tydliga motiveringar. Sökanden ansvarar för att uppgifterna i registreringsansökan anges korrekt. Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga skickar vi en begäran om utredning, vilket fördröjer registreringen.

Om båten har CE-märkning ska du kontrollera vilken största tillåtna motoreffekt och vilket största tillåtna antal personer tillverkaren har angett i båtens dokument eller på dess skyltar (användarmanualen, försäkran om överensstämmelse eller tillverkarens skylt) eller fråga direkt av tillverkaren.

Observera att om den största motoreffekten eller det största tillåtna antalet personer enligt CE-certifieringen överskrids förutsätts det att båten certifieras på nytt, varvid en bedömning av överensstämmelse med kraven måste göras efter ändringen (så kallad efterkontroll, Post Construction Assessment (PCA)).

Om båten är byggd innan fritidsbåtsdirektivet trädde i kraft (16.6.1998) kan du även kontrollera om båten har någon slags typskylt, där den största motoreffekten och det största antalet personer anges.

Du kan även fråga tillverkaren, om tillverkaren i fråga ännu är verksam.  Du kan även söka information i tidningar, broschyrer eller andra tillförlitliga källor. Traficom upprätthåller en tabell (Extern länk)över de tekniska uppgifterna om och motoreffekterna för båtar, där du även kan söka information om din båt.

Om båten redan tidigare har registrerats med en motor med för hög effekt kan du även i fortsättningen installera en motor med samma effekt. Före den 1 august 2014 övervakades inte motoreffekterna. Kontrollera i sådana fall om det finns något gammalt registerutdrag över båten där motorns effekt framgår, om informationen inte finns i Traficoms register.

När du kontrollerar båtens motoreffekt eller antal personer är det bra att använda tillförlitliga källor. Det finns mycket olika slags information i olika forum som delvis kan vara vilseledande. En ansvarsfull båtförare och befälhavare ser till att båtfärden är säker för honom eller henne själv och för övriga sjötrafikanter.

Besök även Traficoms webbplats , där du kan hitta svar på dina frågor.

 

Uppdaterad