Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya lagen lindrar regleringen av hyresbåtarna. Syftet med ändringarna är att underlätta uthyrningen av båtar och främja delningsekonomin.

De nuvarande tekniska kraven på hyresbåtar frångås, likaså bortfaller besiktningskravet, och hyresbåtarna betraktas därmed som vanliga fritidsbåtar. De ska dock uppfylla de allmänna säkerhets- och utrustningskrav som lagen förutsätter. 

Om en båt hyrs ut obemannad dvs. utan någon som framför båten tillämpas lagens krav beträffande den som framför en farkost, befälhavare och överlåtare. 

Om en båt hyrs ut bemannad dvs. om det enligt lagen är fråga om användning av hyresbåten i förtjänstsyfte tillämpas sjölagen och de strängare bestämmelser om befälhavarens ansvar som ingår i den. Bland annat fisketurism och taxibåtsverksamhet räknas som sådan verksamhet.

Läs mer

Uppdaterad