Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den del av den nya sjötrafiklagen som gäller sjötrafikreglerna har utvidgats anmärkningsvärt och man har även beaktat sambandet till sjölagen. Överlag gäller att sjövägsreglerna ska iakttas på det öppna havet och i farlederna för handelssjöfarten. På inre farvatten iakttas sjövägsreglerna med beaktande av de undantag och tillägg som avses i sjötrafiklagen.

Överlag gäller att sjövägsreglerna ska iakttas på det öppna havet och i farlederna för handelssjöfarten. På inre farvatten iakttas sjövägsreglerna med beaktande av de undantag och tillägg som avses i sjötrafiklagen. Dessa undantag och tillägg grundar sig på förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (reglerna för inre farvatten), som nu upphävs. Förordningen i sina huvuddrag har innehållsmässigt införlivats med den nya sjötrafiklagen. Med inre farvatten avses sjöar, älvar, åar och kanaler samt det kustområde vars yttre gräns utgörs av en linje på två sjömils avstånd från  den yttre gränsen för det inre territorialvattnet. 

I lagen föreskrivs på ett allmänt plan om iakttagandet av sjötrafikreglerna, säker gång och fart, undvikande av kollision, omkörning, möte och väjning, ankring och bl.a. användningen av ljus, signalfigurer samt ljud- och ljussignaler. 

I den nya lagen fastställs också de personers som övervakar eller reglerar sjötrafiken rätt att stoppa farkoster och granska dokument. De stopptecken som används har överförts från den nuvarande förordningen (förordningen om prejningssignaler till fartyg) till den nya sjötrafiklagen. Till dessa hör de internationella stopptecknen och en särskild stoppmärkesplatta som beskrivs i lagen och ett rött blinkande ljus som ges samtidigt med ett blått blinkande larmljus. 

Vidare har sjötrafikreglerna utökats med särskilda bestämmelser om sjötrafik i kanalerna. Därvid har huvuddelen av innehållet i förordningen innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar införlivats med lagen. Så är den allmänna fartbegränsningen i kanalerna 9 km/h om Traficom inte bestämmer något annat.  En ny bestämmelse är att det är förbjudet att simma i kanalerna.

Enligt lagen får Traficom meddela närmare föreskrifter om ankomsten till kanaler och rörliga broar och om de förfaranden som ska iakttas i fråga om dessa. 

Uppdaterad