Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bestämmelserna om säkerhetsanordningarna för sjöfarten har införlivats med den nya sjötrafiklagen genom att en stor del av innehållet i förordningen om utmärkning av farlederna, som upphävs, har inbegripits i den nya lagen.

I likhet med vad som varit fallet hittills får säkerhetsanordningar för sjöfarten inte sättas ut utan tillstånd av myndigheten dvs. Traficom. Tillstånd meddelas genom ett s.k. farledsbeslut.

Till skillnad från förr räknas sjötrafikmärkena och ljussignalerna inte längre till säkerhetsanordningarna för  sjöfarten och för deras del och utplaceringen av dem gäller de procedurer som beskrivs i lagen.
Var och en som upptäckt att en säkerhetsanordning inte fungerar ska underrätta Traficom om det . Anmälan kan liksom hittills göras till Turku Radio, som ingår i bolaget Traffic Management Finland, på numret 0800-1818118.

I den nya sjötrafiklagen beskrivs sjötrafikmärkena och ljussignalerna enligt samma principer som vägtrafikmärkena i vägtrafiklagen.

Ett helt nytt sjötrafikmärke som införs i den nya lagen är ”simning förbjuden”, som är avsett att användas i särskilda trånga sjötrafikområden såsom kanaler och hamnbassänger. 

För placeringen av sjötrafikmärken och ljussignaler i allmänna farleder ansvarar huvudmannen för farleden och i områdena utanför farlederna kommunen.  För placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken ansvarar den som äger luftledningen, kabeln, ledningen eller den konstruktion som begränsar den segelfria höjden. 

Traficom ska informeras om var sjötrafikmärken och ljussignaler placerats inklusive lokaliseringsuppgifter. 

Traficom utövar tillsyn över placeringen av säkerhetsanordningar för sjöfarten, sjötrafikmärken och ljussignaler och deras underhåll och meddelar närmare föreskrifter som gäller säkerhetsanordningar för sjöfarten, sjötrafikmärken och ljussignaler.

Uppdaterad