Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Den nya sjötrafiklagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med reformen är att förbättra säkerheten inom sjötrafiken och främja ett ansvarsfullt båtliv samt möjliggöra en automatisering av sjötrafiken.

Genom reformen förtydligas också de olika myndigheternas roller och uppgifter och förhållandet mellan sjötrafiklagen och sjölagen. Utgångspunkten är att sjötrafikreglerna gäller både handelssjöfarten och båtsporten medan bestämmelserna i sjölagen i främsta rummet gäller handelssjöfarten. 

Eftersom det finns mycket detaljerade regler för sjötrafikanter också på det internationella planet utgår den nya lagen från de internationella regelverken. Därtill har speciellt avseende fästs vid de regler som berör kanaltrafiken, däribland trafiken på Saima kanal. 

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020 och preciserades den 1 juli 2021. Genom ändringarna fogades till lagen en möjlighet att av säkerhetsskäl begränsa eller förbjuda trafik med vissa farkoster till slusskanaler. Begränsningen kan gälla till exempel vattenskoteråkning i sådana äldre slusskanaler där det är kraftig ström. I lagen preciserades också bestämmelser som gäller utmärkning av farleder och dessutom möjliggörs användning av virtuella säkerhetsanordningar när till exempel väderleksförhållandena kräver det. Genom ändringarna i sjötrafiklagen preciserades också krav på sjövärdighet och utrustning för nöjesfartyg som är större än fritidsbåtar. Samtidigt är det möjligt att bevilja undantag från krav på utrustning i vattenfarkoster som är avsedda för sport- och fritidsändamål.

Uppdaterad