Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom fastställer för varje allmän farled det dimensionerade djupgåendet och det ramade djupet. Med dimensionerat djupgående avses det planerade djupgåendet för normal användning av farleden på det dimensionerade fartyget, men som man kan avvika från om omständigheterna tillåter.

Genom farledsbeslut fastställer Traficom för varje allmän farled det dimensionerade djupgåendet och det ramade djupet. Anvisningarna om användning farleder preciserar hur uppgifter om allmänna farleders navigerbarhet, dimensionering och utmärkning tillämpas i praktiken och anges på sjökort och sjöfartspublikationer.

Användningen av farleder grundar sig på deras dimensionering. Det rekommenderas att farlederna används i enlighet med deras dimensionering men det kan vara möjligt att utnyttja djupmarginalen om man säkerställt att kölmarginalen är tillräcklig. Om fartyget vill använda farleden på ett sätt som avviker från dimensioneringen ska fartyget lämna en anmälan om användning av farleden. Traficom har publicerat anvisningar om förfarandet som omfattar följande ämnen:

  • ansvarsfördelningen vid användning av farleder
  • hur farledsuppgifterna anges på sjökort och i sjöfartspublikationer
  • utnyttjande av uppgifter om farleder (dimensionering) i den praktiska sjöfarten
  • särskilda krav i anslutning till ruttplanering i vissa situationer 
  • anmälningsförfaranden i anslutning till användning av farleder som en del av tillsyn över sjöfart

Farledsuppgifter som är viktiga för sjöfarten framställs på sjökort och i sjöfartspublikationer. Om ändringar informeras via Underrättelser för sjöfarande (UfS). Farledshållaren ansvarar för farleden och de kontrollerade vattendjupen (ramade djupen) samt för att lämna in uppgifter om farlederna till Traficom så att de kan sparas i informationssystem.

Det förhållandet att en farled åsatts ett dimensionerat djupgående innebär inte någon garanti för att ett fartyg, vars djupgående inte överskrider det med vattenståndet justerade dimensionerade djupgåendet som angetts för farleden, under alla omständigheter eller i alla farter skulle kunna framföras i farleden utan risk för bottenkänning. Bedömning och fastställande av fartygets djupgående är alltid på befälhavarens ansvar.

Användning av farleder preciseras i Transport- och kommunikationsverkets anvisningar nedan. 

Uppdaterad