Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farleder

Farledshållare

Farledshållaren ansvarar för att farleder och säkerhetsanordningar är i skick. Traficom har i uppgift att sköta uppgifter inom trafik och transport som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register och tillsyn.
värikäs rahtilaiva tyynellä merellä

Farledsbeslut

Farledsbeslut är ett tillståndsbeslut genom vilket man beviljar tillstånd för placering av säkerhetsanordningar och fastställer uppgifterna om en allmän farled (sjötrafiklagen 49 §). Genom förfarandet godkänns uppgifterna som lämnats till Traficom och säkerställs att uppgifterna om allmänna farleder och sjösäkerhetsanordningar antecknas på sjökorten.

Förbuds- och begränsningsärenden

Transport- och kommunikationsverket kan förbjuda eller begränsa trafik med farkoster på ett visst vattenområde för viss tid eller tills vidare. Verket kan också förbjuda eller begränsa användningen av en viss motordriven farkosttyp.
N2000 purjevene

Användning av farleder, utprickning och säkerhetsanordningar

Traficom utger föreskrifter om utmärkning och belysning av farleder samt det utprickningssystem som ska användas och om sjösäkerhetsanordningarnas benämningar och konstruktion, om vad de anger samt om deras färg- och ljuskaraktärer.
Rantakallioita ja laiva merellä

Gör en anmälan om fel i säkerhetsanordningar för sjöfarten

Merimerkki jäisellä merellä
Om en sjösäkerhetsanordning som är avsedd för utmärkning av allmän farled inte fungerar på uppgivet sätt eller om en sådan anordning har försvunnit, blivit skadad, förskjutits från sin plats eller av någon annan orsak är vilseledande, ska var och en som upptäcker detta anmäla det till Traficom.

Anvisningar om användning av farleder

Användningen av farleder grundar sig på deras dimensionering. Det rekommenderas att farlederna används i enlighet med deras dimensionering men det kan vara möjligt att utnyttja djupmarginalen om man med en anmälan säkerställt att kölmarginalen är tillräcklig. Traficom har publicerat anvisningar om förfarandet.

Sjötrafikmärken och ljussignaler

Kesäinen ilmakuva, jossa sillalla auto ja moottoripyörä, vene menee alta.
Den som placerar ut ett sjötrafikmärke och en ljussignal ska informera Traficom om placeringen av märket och signalen inklusive lokaliseringsuppgifter. Även ändring eller avlägsnande av sjötrafikmärke eller ljussignal ska meddelas. Anmälan kan göras via Traficoms e-tjänst.