Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Hamnskydd

Traficom

  • utför skyddsutredningar av hamnar och hamnanläggningar
  • godkänner gränserna för hamnskyddsområdena liksom skyddsplanerna för hamnar och hamnanläggningar 
  • ansvarar för de första och mellanliggande kontrollerna av hamnarna och hamnanläggningarna
  • godkänner hamnskyddscheferna och annan hamnskyddspersonal i nyckelställning på hamninnehavarens framställning utgående från en säkerhetsutredning.

Vad grundar sig hamnskyddet på?

Hamnskyddet grundar sig på SOLAS-konventionen och ISPS-koden. Inom EU har koden genomförts genom förordning (EG) nr 725/2004, den s.k. förordningen om sjöfartsskydd.

Europaparlamentets och rådets direktiv om ökat hamnskydd tillämpas på hamnar som består av en eller flera hamnanläggningar som omfattas av en godkänd skyddsplan enligt hamnskyddsförordningen. I detta syfte fastställer Traficom gränserna för varje hamn på basis av en skyddsutredning.

Bestämmelserna om hamnskydd har genomförts nationellt med stöd av lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsynen över skyddet (485/2004). De behöriga myndigheterna och deras uppgifter fastställs i lagen.

Anvisningar

 

Författningar

Uppdaterad