Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

För att säkerställa trygg sjöfart, effektiv användning av våra farleder och nya framtida navigationsmetoder krävs att de som använder sjökortsprodukter och farleder har tillgång till uppdaterad och enhetlig djupinformation.

N2000 kuva laivan keula

På havsområden är den nuvarande referensnivån i sjökorten och farlederna det teoretiska medelvattenståndet (MW (Mean Water) / MSL (Mean Sea Level)). Den här nivån är tidsberoende, dvs. referensnivån flyttar sig i förhållande till den fasta jordskorpan ungefär lika mycket som skillnaden mellan landhöjningen och den allmänna stigningen av havsvattenståndet. I praktiken är det teoretiska medelvattenståndet ett årligen varierande referenssystem. Det har inte funnits någon enhetlig nollnivå för djupmaterial och farledsuppgifter i sjökorten och olika nollnivåer har angetts i sjökorten över havsområden. Mer information om havsvattenståndets referenssystem finns på Meteorologiska Institutets webbsida (Extern länk).

Genom att övergå till N2000 kan antalet referensnivåer minskas till en enda väldefinierad referensnivå. Alla djup- och farledsuppgifter som anges på sjökort kommer att anges i ett enda system som är bundet till jordskorpan. Det här kommer att förtydliga det nuvarande systemet som visat sig vara besvärligt med tanke på samverkan mellan medelvattenstånd och landhöjningen. Ändringen gör sjökorten och farlederna enhetligare och tydligare samt tar hänsyn till landhöjningens inverkan. Djupuppgifterna i N2000-sjökorten hålls uppdaterade när uppgifter om vattenståndet som är bundna till N2000-höjdsystemet används. Information om havsvattenståndet vid mätstationerna finns på Meteorologiska Institutets webbsida (Extern länk)

Uppdaterad