Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Trafikförvaltningens mål är att skapa utrymme för aktörer som verkar på marknadsvillkor för utveckling av passagerartjänster, såsom reseplaneringstjänster och MaaS-tjänster. Traficom uppmuntrar alla aktörer att delta i verksamheten i anknytning till trafikens dataekosystem.

Läs mer om ekosystemet (Extern länk) (på finska)

I och med lagen om transportservice ändrades den riksomfattande insamlingen av rutt-, hållplats- och tidtabellsinformation för persontrafiken, vilket skapar nya möjligheter för företag som erbjuder passagerarinformationstjänster. Nu delar tillhandahållare av mobilitetstjänster sina rutt- och tidtabellsuppgifter så att de kan användas av andra aktörer och tjänsteutvecklare direkt via öppna gränssnitt. Uppgifterna om gränssnitten öppnas via tjänsten NAP (Extern länk).

Traficom fortsätter upprätthålla reseplaneringstjänsten matka.fi tills vidare

Tills vidare upprätthåller Traficom den riksomfattande reseplaneringstjänsten matka.fi. Det är frivilligt att meddela uppgifter i tjänsten. Därför uppmuntras användarna av reseplaneraren att kontrollera särskilt det marknadsanpassade utbudet av bussturer hos trafikföretaget eller genom andra reseplaneringstjänster, eftersom alla aktörer som erbjuder turer på marknadsvillkor inte meddelar uppgifter om sina turer i tjänsten matka.fi. Traficom garanterar inte att förbindelser som föreslås av tjänsten förverkligas och ersätter inte eventuella skador till följd av förbindelser som inte förverkligas.

Digitransit-samarbete

Digitransit är en tjänst som upprätthålls av samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), trafikstyrningsbolaget Fintraffic Ab och TVV LMJ Oy (Waltti-städerna) (www.digitransit.fi (Extern länk)). Digitransit är en produkt som baserar sig på öppen källkod och erbjuder en plattform för utveckling av nationella reseplanerare, bland annat matka.fi (Extern länk). Utöver aktörerna som upprätthåller tjänsten utnyttjas den även av utomstående tjänsteutvecklare. Traficom är en av Digitransits finansiärer.

Fintraffic levererar vissa rutt- och tidtabellsuppgifter till Digitransit-tjänsten. Detta innebär att städernas och NTM-centralernas avtalstrafik samt de trafikuppgifter som digitaliserats med hjälp av RAE-verktyget fortfarande sparas i samlingsdatabasen för kollektivtrafiken och förmedlas till Digitransit och matka.fi till den del dessa uppgifter inte överförs till Digitransit från andra källor. Även de uppgifter som levereras av VR och Finavia sparas i samlingsdatabasen tills vidare. Genom att föra in dessa uppgifter i samlingsdatabasen tryggar man informationsunderlaget för passagerare för den ovan beskrivna trafikens del. Samtidigt stöds tjänsteutvecklarnas möjligheter att skapa reseplaneringstjänster även utanför stadsregioner.

Om tillhandahållarna av mobilitetstjänster så vill kunde de i samarbete se till att det även i fortsättningen finns omfattande information sammanställd i Digitransit samt tillgänglig i öppna gränssnitt till stöd för bland annat reseplaneringstjänster. Flera städer finns redan med i Digitransit genom TVV LMJ Oy.

Traficom uppmuntrar till utveckling av passagerarinformationstjänster

Omfattande tjänster för reseplanering och passagerarinformation främjar användningen av mobilitetstjänster och utvecklingen av resekedjor. Traficom strävar efter att främja högklassig och omfattande utveckling av tjänste-, rutt- och tidtabellsuppgifter samt marknadsdrivna tjänster som utnyttjar dessa uppgifter.

Uppdaterad