Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Specialfordons befrielse från bilskatt

Befrielse från bilskatt som beviljats fordon som används för ett särskilt ändamål preskriberas efter en separat reglerad tid.

Om full bilskatt redan betalats för bilen eller den fulla bilskatten har preskriberats beskattas inte bilen på nytt vid eventuella ändringar.

Återkrav av opreskriberad bilskatteförmån

För ändring som gjorts innan skattefrihet har preskriberats uppbärs det bilskattsbelopp som skulle ha uppburits i full skatt för fordonet, minskat med den skatt som redan preskriberats i skatt för fordonet.

Uppdaterad