Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Du behöver tillstånd av Transport- och kommunikationsverket för att upprätta, placera ut och underhålla en säkerhetsanordning för sjöfarten. Det krävs också tillstånd för att ändra uppgifterna om farleder och säkerhetsanordningar och tillståndet ges i form av ett s.k. farledsbeslut. Du kan ansöka om farledsbeslut på blanketten Förslag till farledsbeslut. I farledsförslaget ska koordinaterna anges enligt EUREF-FIN-systemet. Efter farledsbeslutet förs uppgifterna om farleden och säkerhetsanordningarna in i sjökorten.

Ett farledsbeslut kan gälla uppförande av nya farleder och säkerhetsanordningar, ändringar av befintliga anordningar och farleder eller indragning av dessa. Med samma beslut fastställs även nya uppgifter om farleden och säkerhetsanordningarna i fråga. Farledsbeslut söks på blanketten för farledsframställning. Efter beslutet kan objekten visas på tryckta sjökort och i ENC-material. Information om besluten publiceras i Underrättelser för sjöfarande (UfS). 

Ytterligare information om farledsbeslut och hur man ansöker om dem finns i Transport- och kommunikationsverkets anvisning nedan.

Ansök om farledsbeslut eller tillfälligt farledsbeslut 

I farledsframställningen ska man använda koordinater enligt EUREF FIN-systemet. Efter farledsbeslutet antecknas uppgifterna om farleden och säkerhetsanordningarna på sjökorten. Målet är att handläggningstiden för dessa ansökningar är cirka 5-30 dagar.

Blankett för anmälan om ändrade farledsuppgifter

Anmälningsförfarandet för ändringsuppgifter om allmänna farleder tillämpas i situationer som inte förutsätter ett farledsbeslut, men där man vill att uppgifter om en farled eller säkerhetsanordning eller ändringar i dem ska antecknas på ett sjökort eller i andra navigationstekniska publikationer.