Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökan om tillstånd till undantag för att inleda eller fortsätta sjötjänst

Om en sjömansläkare har ansett att du inte är hälsomässigt lämplig för det arbete på fartyg som du har sökt, kan du ansöka om tillstånd till undantag hos Traficom.

Ansökan om tillstånd till undantag som hänför sig till hälsotillstånd

1

Gör ansökan på ansökningsblanketten

För att kunna öppna ansökningsblanketten behöver du programmet Adobe Acrobat Reader som du kan ladda ner avgiftsfritt på webben på adressen www.adobe.com/fi  (Extern länk). Spara först blanketten på din dator, fyll sedan i den och underteckna den ifyllda blanketten.

Foga till ansökan:

  • Sjömansläkarintyg (under 3 månader gammalt)
  • Patientjournaler om sjukdomen som förutsätter undantagstillstånd, eventuellt utlåtande av läkare som behandlat dig och eventuellt utlåtande av arbetsgivare.

Vi rekommenderar att du skickar bilagorna som pdf-filer. Till sin kvalitet ska bilagorna vara tydligt läsbara.

Sänd ansökan jämte bilagor till registratorskontoret: registrator@traficom.fi (vi rekommenderar att du använder säker e-post).

Om ditt meddelande innehåller personliga uppgifter kan du skicka det som säker e-post. Anvisningar för att skicka säker e-post (Extern länk)

eller per post: Transport- och kommunikationsverket (Traficom), PB 320, 00059 TRAFICOM

2

Behandling av ansökan

Efter att Traficom fått din ansökan överförs den till ärendehanteringssystemet för behandling. Därefter begär vi utlåtande av Arbetshälsoinstitutet i enlighet med lagen om läkarundersökning av fartygspersonal (1171/2010). Vi avgör undantagsärendet efter att vi fått utlåtandet.

Vi behandlar ansökningarna i ankomstordning. Den totala tiden för behandlingen av ansökan är cirka två månader.

Du kan begära påskyndad behandling av ditt ärende. Begäran ska lämnas in skriftligen, antingen per post eller per e-post till registratorskontoret. Vi tar emot begäranden enligt arbetssituationen. Vi börjar alltid behandla ditt ärende så snart arbetssituationen tillåter det. För en påskyndad behandling av ansökan debiteras förutom tillståndsavgift även tilläggsavgift i enlighet med avgiftsförordningen. Beakta att motsvarande avgifter debiteras också vid avslagsbeslut och att begäran om påskyndad behandling endast är bindande för Traficom.

Vi skickar dig en utredningsbegäran om du ska komplettera din ansökan eller om Arbetshälsoinstitutet förutsätter ytterligare uppgifter innan det avger sitt utlåtande till Traficom. Sänd de begärda uppgifterna inom utsatt tid eller begär vid behov mer tid innan tidsfristen går ut. Om du begärt påskyndad behandling debiteras tilläggsavgiften även om ditt ärende kräver ytterligare uppgifter innan beslutet fattas.

Beslut om tillstånd till undantag som hänför sig till en persons hälsotillstånd 120€

Påskyndad behandling 600€

3

Beslut

För att garantera en snabbare och smidigare tjänst skickar vi beslutet via säker e-post om du har gett ditt samtycke till det i din ansökan. Då skickar vi inte beslutet på papper per post om du inte särskilt har begärt det.

Om du inte lämnar de ytterligare uppgifter som saknas eller om villkoren för att bevilja tillstånd till undantag som hänför sig till ditt hälsotillstånd inte uppfylls fattar vi ett avslagsbeslut.

FÖRFRÅGNINGAR

Elektronisk blankett publiceras snart och länken blir tillgänglig senare.

E-post

liikennelaaketiede(at)traficom.