Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Stödintensitet och kommunal finansiering

Det totala offentliga stödet för ett projekt kan uppgå till ett belopp av högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet.

Stödtagaren kan även förhandla om övrigt offentligt stöd än bara kommunens och statens direkta bidrag. Med offentligt stöd avses sådan finansiering eller annan förmån som beviljas av Europeiska unionen, staten eller ett annat offentligt samfund (t.ex. en kommun), och vars värde kan fastställas i pengar.

Andra eventuella former av offentligt stöd är direkta bidrag (t.ex. NTM-centralernas stöd för byanät) och till exempel lån som kommunerna beviljat till en lägre ränta än den allmänna marknadsräntan samt lånegarantier på högst 80 procent av det lånebelopp som ska garanteras på icke-marknadsvillkor för små och medelstora företag. Ett företag anses vara ett storföretag, om 25 % eller mer av dess kapital eller dess röstandel kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt.

Huruvida de investeringar / den finansiering på kapitalvillkor som en offentlig investerare (t.ex. en kommun) gör i bolaget är förenliga med marknadsvillkoren bedöms alltid med stöd av reglerna för statligt stöd. Om principen om marknadsekonomiska aktörer inte uppfylls, är det fråga om offentligt stöd och tas i beaktande vid beräkningen av det totala beloppet på stödet. Det offentliga stödets andel (stödintensitet) kan vara högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet. Det offentliga stödets sammanlagda belopp kan alltså inte överstiga de stödberättigande kostnaderna för projektet.

När Traficom beviljar statligt stöd beaktar det övriga offentliga stödet och vid behov minskar det statliga stödets andel så att stödets maximibelopp inte överskrids. Sökanden bör ta hänsyn till det offentliga stödet som ingår i finansieringen och stödets inverkan på det statliga stödet när sökanden eventuellt förhandlar om finansieringen med kommunen eller en annan offentlig instans.

  Exempel 

  Projektets totala kostnader är 540.000 € och stödberättigande kostnader beräknas till 100.000 €. Projektet har fått offentligt stöd enligt följande:

  Projektet får NTM-centralens stöd för byanät sammanlagt 25.000 €.
  Kommunen beviljar en lånegaranti för projektlån som enligt Traficom uppskattning innehåller 10.000 € offentligt stöd. 

  Det statliga stödet är 33.000 €.
  Kommunens betalningsandel är 33.000 €. 
  Stöd för byanät är 25.000 €. 
  Garantin för det offentliga stödet är 10.000 €.
  Totalt 101.000 € 

  -> Stödintensiteten överskrids och det statliga stöd som Traficom beviljar minskar lika mycket som överskridningen, och det statliga stödet som kan beviljas är då högst 32.000 €.

  Garantier som kommuner beviljat i nya bredbandsprojekt

  Bredbandsprojekt konkurrensutsatta efter 15.7.2017

  En garanti på 100 % som kommunen beviljar inkluderar alltid offentligt stöd, vars belopp kan vara samma som hela kapitalet. 

  Enligt förutsättningarna i kommunallagen kan kommunen bevilja en garanti för lånet som den som utför bredbandsprojektet tagit upp. Det offentliga stöd som eventuellt ingår i garantin bedöms på basis av huruvida garantin beviljats på marknadsvillkor eller inte. Kommunen ska i sitt garantibeslut bedöma huruvida garantin är förenliga med marknadsvillkor i enlighet med uppställda kriterier.

  Om kommunen äger minst 25 % av ett företag, kan kommunen endast bevilja en garanti som är förenlig med marknadsvillkor.

  Enligt reglerna för statligt stöd anses en garanti vara förenlig med marknadsvillkor, om den uppfyller alla följande förutsättningar ;

  1. Företaget som beviljats garanti är inte i ekonomiska svårigheter,
  2. Garantin måste vara kopplad till en viss finansiell transaktion, ett maximibelopp för garantierna ska ha fastställts och de ska vara tidsbegränsade,
  3. Garantin täcker högst 80 % av lånekapitalet (för projekt som konkurrensutsattes före 15.7.2017 kan garantin dock täcka 100 % av lånekapitalet),
  4. Ett marknadsorienterat pris betalas för garantin (den totala finansiella kostnaden ska jämföras med marknadspriset på ett motsvarande lån utan garanti)
  Uppdaterad