Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Frekvensbanden 2300–2320 MHz och 24,25–25,1 GHz kan användas för lokala 4G/5G-nät med Traficoms radiotillstånd. På denna sida finns information om frekvensbandens användningsmöjligheter, användningsändamål, ansökan om frekvensreserveringar och radiotillstånd samt tillståndsvillkor, tillståndens giltighetstid och frekvensavgifter.

Lokala 4G/5G-nät är avsedda att användas lokalt till exempel i fabriker, hamnar, flygplatser, köpcentra, kraftverk och gruvor för deras egen verksamhet. Dessa nät kan under vissa villkor även användas för allmän televerksamhet i liten skala eller fast trådlöst bredband (FWA, Fixed Wireless Access).

I Finland har intresset för att använda frekvensområdet 3800-4200 MHz för lokala mobilnät identifierats och dess tilldelning för detta ändamål förbereds i europeiskt samarbete. Det europeiska harmoniseringsarbetet beräknas vara klart i slutet av 2024. För närvarande kan Traficom bevilja radiolicenser för forsknings- och utvecklingsändamål för högst ett år i taget. Användarvillkoren övervägs från fall till fall.

Radiotillstånd

I radiotillståndet anges tekniska tillståndsvillkor för nätet samt övriga användningsvillkor.

I radiotillståndet anges det geografiska användningsområdet och det största tillåtna fältstyrkan som radiosändaren får förorsaka utanför detta användningsområde.

Basstationer och terminalutrustning får i regel inte användas ombord på luftfartyg som befinner sig i luften, till exempel i helikopter eller drönare. Beslut om användning ombord på luftfartyg fattas i enskilda fall på basis av ansökan. Användning ombord på luftfartyg får inte orsaka skadliga störningar för andra användare, och störningsfrihet kan inte garanteras.

Radionät som fungerar på samma eller intilliggande geografiska områden utomhus ska tidsmässigt synkroniseras med varandra för att undvika störningar.

På frekvensbandet 2300-2320 MHz ska tillståndshavarens ramstruktur för basstationer utomhus primärt iaktta konfiguration 2 för synkronisering av upplänks- och nedlänksbandet (ETSI TS 136 211, stycke 4.2 tabell 4.2-2). Om man vill använda andra synkroniseringskonfigurationer som finns i ovan nämnda specifikation ska den planerade ramstrukturen och synkroniseringssignalens källa (klocka) framgå av ansökan. Konfigurationerna 0, 1 eller 6 kan användas med godkännande av Transport- och kommunikationsverket.

På frekvensbandet 24,25-25,1 GHz ska tillståndshavarens ram för basstationer utomhus primärt iaktta samma synkroniseringskonfiguration av upplänks- och nedlänksbandet som koncessionsberoende mobilnät på 25,1-27,5 GHz (DDDSU, mellan subbärvågor på 120 kHz ). Traficom skickar på begäran de exakta tekniska uppgifterna om den i koncessionsberoende nät använda ramstrukturen.

Om mobilnätets användningsområde eller användningsändamål förändras under radiotillståndets giltighet eller om antalet abonnenter eller kunder i det allmänna nätet överskrider det maximiantal som anges i radiotillståndet ska tillståndshavaren ansöka om ändring i radiotillståndet eller ett nytt radiotillstånd innan ändringarna utförs.

Lokal allmän televerksamhet på frekvensbanden 2300–2320 MHz och 24,25–25,1 GHz

För tillhandahållande av mobilnättjänster krävs i regel nätkoncession. Ny lagstiftning med avsikt att lätta upp tillståndsförfarandena trädde i kraft vid början av 2021. Ett lokalt mobilnät där det utövas allmän televerksamhet i ringa omfattning kan operera utan en särskild nätkoncession på basis av ett radiotillstånd som Traficom beviljar.

Radiotillstånden kan också beviljas ett lokalt fast trådlöst bredbandsnät där allmän televerksamhet utövas (t.ex. FWA, Fixed Wireless Access). Abonnemang till ett sådant nät får användas endast på en i förväg fastställd användningsplats, och de ska i regel använda en fast installerad utomhusantenn i fastigheten.

Radiotillstånd för lokal allmän televerksamhet beviljas i enlighet med de förutsättningar som anges i lag och på basis av övervägande från fall till fall. Vid övervägande bedöms huruvida verksamheten är lokal och sker i ringa omfattning på basis av användningsområdet, den planerade tjänsten och antalet abonnemang.

Innan verksamheten i det lokala mobilnätet inleds ska man också göra en elektronisk televerksamhetsanmälan till Traficom. Televerksamhetsanmälan ska göras om tillhandahållande av nättjänster eller kommunikationstjänster till en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Numrering och  koder i kommunikationsnät

Interoperabilitet och samtrafik mellan kommunikationsnät och tjänster som tillhandahålls i dem kräver att de nummer och tekniska koder och prefix som används i kommunikationsnäten är entydiga.

Lokala radionät kan, beroende av arkitektur och den servicehelhet som erbjuds behöva nummer och tekniska koder och prefix som Traficom förvaltar och som kan beviljas under följande förutsättningar:

  1. Traficom har beviljat aktören det behövliga radiotillståndet.
  2. Aktören har lämnat in en televerksamhetsanmälan.
  3. Aktören motiverar sina behov och användningsändamål för de nummer, koder och prefix som ansökan gäller.

I ett slutet radionät som utnyttjar mobilkommunikationsteknologi är det möjligt att använda MCC (Mobile Country Code) 999 utan separat registrering eller tillståndsförfarande. Aktören kan ange de MNC-koder (Mobile Network Code) som det behöver under MCC 999.

Av grundad anledning är det möjligt att för ett lokalt nät ansöka om en av Traficom beviljad MNC-kod under Finlands landkod för mobilnät MCC 244. En grundad anledning kan vara till exempel roaming. Vid behov kan aktören också beviljas mobilnätets riktnummer (E.1649).

Det är möjligt att förena ibruktagandet av nummer, koder och prefix med tidsfrister, de kan specificeras så att de hänför sig till en viss tjänst eller så är det möjligt att ställa nödvändiga villkor för användningen med tanke på att numreringen ska vara tydlig och effektiv eller med tanke på att säkerställa användarnas intressen.

Börja ansöka om nummer, koder och prefix genom att skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande och motiveringen i detalj till Traficoms kundtjänst, adress asiakaspalvelu@traficom.fi.

Uppdaterad