Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom samordnar standardiseringen inom telebranschen

Traficom ansvarar för telestandardisering på nationell nivå och representerar Finland i internationella organisationer för telestandardisering. Traficom utarbetar vid behov i samarbete med intressentgrupper nationella ställningstaganden för frågor som tas upp i internationella organisationer. Traficom sköter nationella remisser för telestandarder.

Standarderna är till karaktären rekommendationer. Om en författning eller föreskrift har en direkt hänvisning till en standard, blir standarden som en del av tvingade lagstiftning. Det är viktigt att säkerställa att internationella standarder inte kommer att innehålla några frågor som strider mot nationella intressen.

Standardisering ger en grund för teknisk styrning

Samarbete med intressenter

Traficoms nationella arbetsgrupp ITU-T/ETSI är ett samarbetsorgan när det gäller hur Finland förhåller sig till de frågor som kommer upp i de beslutsfattande organen i den Internationella teleunionens standardiseringssektor ITU-T och Europeiska telestandardiseringsinstitutet ETSI. Nationella intressenter inom teleområdet kan delta i arbetsgruppen vars representanter nu kommer förutom från Traficom även bl.a. från Bradcom, Elisa, Ficom, Nokia och Telia Finland.

Traficom har även arbetsgrupper för teknisk styrning med representanter från teleföretag, teleindustri, användargrupper och andra intressentorganisationer. De tekniska arbetsgrupperna behandlar standardisering inom sitt område antingen som det primära arbetet eller som en del av det egentliga arbetet.

Remiss av standarder

Traficom hanterar ITU-T:s och ETSIs remisser och omröstningar i Finland. När en remiss- eller omröstningsomgång börjar, informerar Traficom om detta på sina webbsidor eller per e-post. Traficom skickar de kommentarer det fått till ITU-T och ETSI.

Godkännande av ITU-T:s rekommendationer

ITU-T utfärdar rekommendationer som i praktiken har status som globala standarder. Rekommendationer som ITU-T:s studiegrupper utfärdat godkänns genom brevomröstning.

ITU-T:s rekommendationer finns tillgängliga kostnadsfritt på ITU-T:s webbsidor (Extern länk).

TAP (Traditional Approval Process)

TAP-metoden tillämpas på rekommendationer som kan innehålla regulativa eller politiska synpunkter. Rekommendationerna godkänns i respektive studiegrupps möte. Före mötet skickar ITU-T teleförvaltningarna ett cirkulär och frågar om studiegruppen kan bemyndigas att godkänna de rekommendationer som nämns i brevet. Traficom skickar Finlands svar.

TAP-godkännanden (Extern länk)

AAP (Alternative Approval Process)

AAP-metoden tillämpas på tekniska rekommendationer som inte innehåller några regulativa eller politiska synpunkter. ITU-T skickar de rekommendationer som nått godkännandefasen för kommentarer. Om det inte ges några kommentarer anses rekommendationen ha blivit godkänd. Om det finns kommentarer behandlas ärendet vidare i studiegruppen i fråga.

AAP-godkännanden (Extern länk)

ETSIs remisser

Det europeiska telestandardiseringsinstitutet ETSI producerar fem typer av dokument. De europeiska EN-standarderna godkänns nationellt genom ett remiss- och omröstningsförfarande. Tekniska kommittéer eller projekt godkänner tekniska rapporter (TR) och tekniska specifikationer (TS) och genom medlemsspecifika omröstningar godkänns guider (EG) och standarder (ES).

EN-standarder skickas ut på remiss i varje medlemsstat. De godkända EN-standarderna genomförs i Finland som SFS-standarder.

Remisser (EN Approval) (Extern länk)

Remisser (Public Enquiry PE) (Extern länk)

Omröstningar (Vote V) (Extern länk)

Eventuella kommentarer till förslagen skickas på engelska per e-post till Sari Hulmi (fornamn.efternamn(at)traficom.fi) senast två veckor före remisstidens utgång. Rundans nummer anger datumet då rundan avslutas.

Blankett för kommentarer

Arbetsprogram för standardisering

Traficom ansvarar för telestandardisering på nationell nivå och representerar Finland i internationella organisationer för telestandardisering. Traficom utarbetar vid behov i samarbete med intressentgrupper nationella ställningstaganden för frågor som tas upp i internationella organisationer. Traficom sköter nationella remisser för telestandarder. Det finns en mer detaljerad beskrivning av ärendet högst upp på denna sida.

Traficom planerar inte att utarbeta eller ändra standarder i år, och de standarder som bekräftas av Traficom är identiska med den europeiska standard som ska bekräftas.

 

 

Uppdaterad