Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt

Ett avställt eller oregistrerat fordon får inte användas i trafik förutom i separat nämnda undantagsfall. Som påföljd kan fordonsskattens efter- och tilläggsskatt debiteras. Trafikförsäkringscentralen uppbär också en avgift för den icke-försäkrade perioden.

Om ett avställt eller oregistrerat fordon har använts i trafik får Traficom en anmälan om detta från tillsynsmyndigheten. Varje part i ärendet skickas en begäran om utredning som kan besvaras genom att lämna in en utredning inom utsatt tid.

 • Om någon utredning inte lämnas in i ärendet, fattar Traficom ett beslut i ärendet. Beslutet fattas automatiskt i beskattningssystemet och skickas till den adress som finns i trafik- och transportregistret.
 • Om en utredning lämnas in i ärendet, fattar Traficom ett beslut i den manuella processen på basis av utredningarna som lämnats in i ärendet.

Tilläggsskattens belopp är fem gånger den fordonsskatt som beräknas för en period på tolv månader, dock minst 1 000 euro. Dessutom kan 10 euro debiteras som fordonsskattens efterskatt. Till exempel för en dieseldriven personbil vars årliga fordonsskattebelopp (grundskatt och drivkraftsskatt) totalt är 750 euro är beloppet av tilläggsskatt 3 750 euro.

Kvar- och tilläggsskatten av fordonsskatt debiteras i regel den skattskyldige för fordonet. Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt påförs den som enligt 5 § i fordonsskattelagen är skattskyldig. Den som i registret har antecknats som fordonets innehavare eller ägare eller den som borde ha varit antecknad som ägare eller innehavare är skattskyldig. Om såväl ägare som innehavare finns antecknade i registret, är det innehavaren som i första hand är skattskyldig. Fordonets användare eller förare är skattskyldig endast om det inte kan påvisas vem som är fordonets ägare eller innehavare eller om ett fordon har använts utan ägarens eller innehavarens samtycke. Överlåtaren svarar för skatten för överlåtelsedagen, och innehavaren svarar för skatten för den sista dag som han eller hon är fordonets innehavare.

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt ska betalas senast på förfallodagen. Det är inte möjligt att flytta förfallodagen utan särskilda skäl. Skatterna kan också betalas i rater så att skatten är betald i sin helhet senast på förfallodagen. Använd alltid samma referensnummer när du betalar. Obetald skatt medför användningsförbud för fordonet efter förfallodagen.

TIps

 • Du kan kontrollera i Traficoms e-tjänster huruvida fordonet är påställt.
 • Som fordonets ägare/innehavare kan du påställa fordonet enkelt och avgiftsfritt i Traficoms e-tjänster. Du kan även göra påställningen hos ditt försäkringsbolag eller ett besiktningsställe som utför registreringar.
 • När du ska sälja ett fordon ta hänsyn till att säljaren ansvarar för den eventuella tilläggsskatten för försäljningsdagen.
 • Köparen ska före körningen försäkra sig om att fordonet är påställt.
 • Det lönar sig också att fordonets säljare berättar för köparen huruvida fordonet är påställt eller inte.

EXEMPEL PÅ SITUATIONER SOM INTE PÅVERKAR FASTSTÄLLANDET AV TILLÄGGSSKATT

 • Glömska när det gäller påställning, mänskligt misstag eller okunnighet om lagstiftningen.
 • Längden på den avlagda sträckan, hur länge fordonet använts eller de orsaker som lett till att fordonet använts.
 • En trafikförsäkring har tagits för fordonet och det är besiktat. (Obs! Påställning av ett fordon är en separat åtgärd från besiktning och försäkring)
 • Fordonet har körts till besiktningen utan en på förhand reserverad besiktningstid.
 • Man har försökt göra en påställning av fordonet via e-tjänsten men trots försök har påställningen inte lyckats.
 • Underhålls- och användningsavbrott i e-tjänsten.

UNDANTAG DÅ ETT AVSTÄLLT FORDON FÅR ANVÄNDAS

Uppdaterad