Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Traficom utger föreskrifter om utmärkning och belysning av farleder samt det utprickningssystem som ska användas och om sjösäkerhetsanordningarnas benämningar och konstruktion, om vad de anger samt om deras färg- och ljuskaraktärer.

Utprickningssystemet och utmärkning av farleder

I Finland följs den internationella fyrorganisationen IALA:s utprickningssystem A. I Traficoms föreskrift ges instruktioner angående utmärkning och belysning av farleder samt det utprickningssystem som ska användas och sjösäkerhetsanordningarnas benämningar och konstruktion, vad de anger samt deras färg- och ljuskaraktärer. I denna föreskrift föreskrivs dessutom om egenskaper hos sjösäkerhetsanordningarna, krav på dem samt utplacering av dem. 

Mer information om utprickningssystemet och utmärkningen av farleder finns i föreskriften nedan.

Enligt sjötrafiklagen (782/2019) får man vid utmärkning av enskilda farleder inte använda sådana sjösäkerhetsanordningar som är avsedda för utmärkning av allmänna farleder. En enskild farled är enligt vattenlagen (587/2011) en farled som inte fastställts vara allmän farled, dvs. en offentlig farled eller allmän lokal farled. 

Mer information finns i anvisningen nedan.

Klassificering av farlederna

I Finland har allmänna farleder indelats i sex farledsklasser enligt farledens användningsändamål. Servicenivåklassificeringen anger den tekniska nivån på farlederna i farledsklasserna och beskriver farledernas egenskaper och användbarhet. Vid underhåll av farleder ska den föreslagna serviceklassificeringen och dess krav följas. Farledsklassen bestäms i första hand enligt för vilken trafik farleden är byggd, dvs. vilken typ av sjötrafik den i första hand är avsedd att betjäna. Läs mer om klassificering av farleder i anvisningen nedan.

Terminologi med anknytning till farleder

Terminologi med anknytning till farleder behandlas i anvisningen nedan. Syftet med anvisningen är att klarlägga farledsbegreppens betydelse och tolkning samt farledshållarens ansvar. Beskrivningarna gäller i första hand de allmänna farlederna och begreppen i anslutning till dem. I beskrivningarna är begreppens kärnpunkter tryckta med fet stil. Begrepp med anknytning till djup, farledsområden och geometri liksom segelfri höjd åskådliggörs dessutom med hjälp av principscheman.

Farleder och fiske

Syftet med anvisningen nedan är att klarlägga tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna i förhållande till varandra i fråga om hur, var och under vilka förutsättningar fiske kan bedrivas på farleder och andra områden där sjötrafik förekommer, samt å andra sidan hur farledshållaren och sjötrafiken ska ta hänsyn till fisket. Anvisningen är avsedd att betjäna farledshållare och medverkande parter i farledshållningen, yrkes- och fritidsfiskare samt farledsanvändare och andra sjötrafikanter.

Sjötrafik i kanaler och via rörliga broar

Traficoms föreskrift om sjötrafik i kanaler och via rörliga broar gäller förfaranden som ska iakttas av farkoster och virkesflottar vid ankomst till statens slusskanaler och öppna kanaler och färd genom dem samt krav som gäller i fråga om användningen av farkoster och deras utrustning.

Anvisningar om användning av farleder

Traficom fastställer för varje allmän farled det dimensionerade djupgåendet och det ramade djupet. Med dimensionerat djupgående avses det planerade djupgåendet för normal användning av farleden på det dimensionerade fartyget, men som man kan avvika från om omständigheterna tillåter. Om fartyget vill använda farleden på ett sätt som avviker från dimensioneringen ska fartyget lämna en anmälan om användning av farleden.

Uppdaterad