Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Vattenbyggnader, t.ex. broar, luftledningar, undervattenskablar, rörledningar och fiskbassänger, ska anmälas till Traficom för att uppgifterna om konstruktionen ska kunna publiceras på sjökort och i publikationen Underrättelser för sjöfarande.

Anmälningar om uppförande och om färdigställande skickas till Traficom där de införs i kartdatasystemet och publiceras i publikationen Underrättelser för sjöfarande och på sjökort (bl.a. lägesinformation och uppgifter om segelfri höjd). Anmälan ska också göras om placering av sjötrafikmärke och ljussignal. I samband med vattenbyggnader ligger ansvaret för placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken hos den som äger konstruktionen, luftledningen, kabeln eller rörledningen. 

Anmälan om färdigställande av vattenbyggnadskonstruktioner

Du kan ladda ned och fylla i blanketter för färdigställande av vattenbyggnadskonstruktioner via länkarna nedan. Den ifyllda blanketten skannas och returneras till e-postadressen registrator@traficom.fi 

Blanketten kan även skrivas ut och returneras till adressen:

Transport- och kommunikationsverket Traficom 
PB 320
00059 TRAFICOM

Broar

Brons segelfria höjd märks ut med märket "Begränsad segelfri höjd" enligt sjötrafiklagen. Brons ägare ansvarar för att placera ut märket. Utplaceringen av märket jämte positionsdata meddelas till Transport- och kommunikationsverket i samband med anmälan om färdigställande.

Luftledningar

Luftledningar som korsar en allmän farled märks ut med märket för luftledning och märket för begränsad segelfri höjd i enlighet med sjötrafiklagen. Ledningens ägare ansvarar för att placera ut märkena. Utplaceringen av märkena jämte positionsdata ska meddelas till Transport- och kommunikationsverket i samband med anmälan om färdigställande.

En anmälan om färdigställande lämnas in till Traficom för alla luftledningar som korsar ett vattendrag.

Undervattenskablar och rörledningar

Kablar och rörledningar märks ut med kabel- och ledningstavlor i enlighet med sjötrafiklagen och de placeras ut vid stranden. Ägaren ska också meddela Traficom om kablar eller rörledningar som tagits ur bruk. I anmälan anges huruvida kabeln eller rörledningen jämte utmärkningar i terrängen även har avlägsnats från terrängen. 

Utmärkning av ledningar och kablar behandlas i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift nedan. Blanketten för anmälan om färdigställande av kablar och rörledningar finns nedan.

Fiskbassänger

Fiskbassänger i närheten av allmänna farleder ska utmärkas med ett gult specialstreck från kanten mot farleden och förses med gul fyrkaraktär enligt utprickningssystemet. I utmärkningen av en bassäng som ligger vid sidan av ett sjötrafikområde används inte sjösäkerhetsanordningar, utan bassängerna märks ut enligt anvisningarna för utmärkning av fångstredskap i lagen om fiske. Bassängerna utrustas vid behov med reflexband eller ljusanordningar för att de ska kunna upptäckas i mörker.

Om det för att märka ut en bassäng används märken enligt utprickningssystemet, krävs det tillstånd från Traficom för att sätta ut märkena. Traficom fattar ett farledsbeslut om utmärkningen för att märkena ska publiceras på sjökort.

Utöver en anmälan om färdigställande ska en anmälan även göras till Traficom när en bassäng senare avlägsnas.

Sjötrafikmärken och ljussignaler i samband med vattenbyggnader

För placeringen av sjötrafikmärken och ljussignaler i en allmän farled ansvarar farledshållaren, och i områden utanför farleder ligger ansvaret hos kommunen. För placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken ansvarar dock den som äger konstruktionen, luftledningen, kabeln eller rörledningen. Den som placerar ut ett sjötrafikmärke och en ljussignal ska informera Traficom om placeringen av märket och signalen inklusive lokaliseringsuppgifter. Anmälan kan göras via Digikaista e-tjänsterna. 

Uppdaterad