Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Portnet

Portnet är ett informationssystem för hamntrafik.

I Portnetsystemet införs följande uppgifter om alla fartygsanlöp i finska hamnar:

  • Fartygsanmälan
  • Lastanmälan 
  • Anmälan om farligt gods 
  • Anmälan om fartygsavfall och befrielse från obligatorisk avlämning av fartygsavfall och anmälningsskyldighet.

Anmälningarna om fartygsanlöp och farligt gods görs 24 timmar före fartygets ankomst i finsk hamn. Lastanmälan ska göras senast två timmar efter att fartyget har förtöjts i hamn.

De som mest använder sig av Portnet är

  • Skeppsmäklarna (för in alla anmälda uppgifter)
  • Tullmyndigheterna (granskar alla anmälda uppgifter)
  • Hamnarna (utnyttjar uppgifterna i faktureringen och statistikföringen och uppföljningen av transporterna av farligt gods)
  • Sjöfartsmyndigheterna (använder uppgifterna i uppföljningen av trafiken)
  • Sjöbevakningen (använder uppgifterna i övervakningen av sjötrafiken)
  • Speditörerna och hamnoperatörerna (informerar sig om fartygen tidtabeller).

Portnetsystemet har dagligen omkring 1000 användare och användarrättigheter innehas av ca 1500 personer.

Alla hamnanlöp i utrikes fart (ca 40 000 per år) lagras i Portnet och uppgifterna om dem utnyttjas av Tullen, sjöfartsmyndigheterna och andra aktörer inom sjöfarten.

Rättelse gjord i importen av passagerar- och besättningslistor i Portnet

Mellanslag och specialtecken i NSW besättnings- och passagerarlistorna som laddas in i Portnet-systemet förorsakar störningar i myndigheternas register. Därför har en funktion som eliminerar onödiga mellanslag och specialtecken installerats i Portnet. Bokstäverna i för- och efternamnen ändras automatiskt till versaler om de är skrivna med små bokstäver.

Portnet och PortTraffic

I Portnets hamnförfrågningar kan du söka de Portnet-nummer som behövs för Tullens AREX-deklarationer.

Fri sökning av uppgifter sker i Porttraffic-applikationen (Extern länk).

PortTraffic är en applikation där man kan söka finska hamnars tidtabellsuppgifter utan att registrera sig.

I PortTraffic-tjänsten kan man söka ankommande fartygs trafiklistor, av vilka fartygens basuppgifter, deras rutter och tidtabeller framgår. Dessutom kan man få fram Tullens ankomstnummer för ett visst fartygs hamnanlöp (Portnetnummer).

Offentlig tidtabellsinformation för Finlands hamnar hittas via Traficoms applikation Porttraffic.

I Porttraffic-applikationen kan man söka trafiklistor för fartyg som anländer till Finlands hamnar.

Hamnens namn fungerar som sökkriterium, t.ex. ”Helsinki”. I samband med sökningen hämtar Porttraffic de fartyg som anländer till Helsingfors hamn under den valda tidsperioden.

I Porttraffic-applikationens trafiklista syns fartygets identifieringsuppgifter, ankomst- och avgångstid samt anlöpshamn. Dessutom finns en egen kolumn för fartygets representant/rederi.

Uppgifterna som syns i Porttraffic-applikationen grundar sig på 154 § i lagen om transportservice angående publicering av ”Väsentlig information om mobilitetstjänster”. När det gäller uppgifterna i Portnet är Tullen personuppgiftsansvarig och Traficom är ansvarig för det tekniska underhållet av systemet i enlighet med 20 a § i lagen om fartygstrafikservice (623/2005).

I Porttraffic-systemet behandlas inga personuppgifter.

Endast gränskontrollmyndigheterna (Tullen och gränsbevakningsväsendet) har behörighet att behandla personuppgifter som införs i Portnet.

Endast sådana personer vid Tullen och gränsbevakningsväsendet som övervakar personers gränspassage får behandla personuppgifter.

Porttraffic-applikationen använder en kaka för hantering av språkval som betjänar användningen av webbplatsen under sessionen och förbättrar webbplatsens tillgänglighet. Användarens uppgifter raderas när sessionen avslutas.

Användarstöd

Traficom ansvarar för Portnets tekniska användarstöd och Tullens sjötrafikcentral ansvarar för anmälningarnas tillsyn och innehåll på basis av Tullens föreskrift om fartygsklarering. 

Användarnamn ger: 
Tullen: anmälare och rederier
Traficom: andra användare än anmälare

Portnet-administratörer som ger användarstöd
Användarstöd: tekniska problem
Traficom: portnettuki@traficom.fi

Användarstöd: ärenden som gäller anmälningsförfaranden
Tullen: meke@tulli.fi

Uppdaterad