Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietosuojaselosteet

Traficomin tietosuojaselosteet

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on ylläpitää kansallisen tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Keräämme myös tietoa verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, lisäarvopalveluihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista sekä viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden vika- ja häiriötilanteista. Näitä tarkoituksia varten Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvaloukkausilmoituslomakkeella kerätään tietoa ilmoittajien kuvaamista tietoturvaloukkauksista. Tämän keräämisen toteuttamisessa on tarpeen käsitellä henkilötietoja, jotka on tällä tietosuojaselosteella kuvattu.

Ilmailulain 3 §:n mukaan Traficom toimii Suomen kansallisena ilmailuviranomaisena ja vastaa lupien ja hyväksyntöjen myöntämisestä tehtäviin, jotka edellyttävät taustan tarkistukseen liittyvien vaatimusten täyttämistä. 

Traficom pitää liikenneasioiden rekisteriä liikenteen lupien ja muiden oikeuksien myöntämiseksi ja valvomiseksi, liikenteen turvallisuuden parantamiseksi, liikennevälineiden ja niihin liittyvän verotuksen ja kiinnitysten yksilöimiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi, liikkumispalveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan (omadata) perustuvien palveluiden edistämiseksi, liikenteen viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja kansainvälisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisekseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii ajoneuvoveron ja ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron sekä polttoainemaksun veronkantoviranomaisena. Traficom toimittaa verojen maksuunpanon ja huolehtii verojen perimisestä ja muista verotukseen liittyvistä toimenpiteistä sekä käsittelee verotusta koskevat hakemus- ja muut asiat. Edellä mainittujen verojen valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle. Verotusta koskevat tiedot ovat osa liikenneasioiden rekisteriä. Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamisekseen. 

Henkilötietoja käsitellään radioamatööritutkintojen järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi. Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) ry on tutkinnon vastaanottajaksi hyväksytty Traficomin ulkopuolinen taho, joka käsittelee tietoja Traficomin lukuun.

Henkilötietoja käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen. Tämän rekisterin käyttö koskee seuraavia toimia: radiolupien myöntäminen ja ylläpito, radioviestinnän pätevyystutkintotietojen ylläpito ja todistusten myöntäminen, verkko- ja ohjelmistolupien myöntäminen ja ylläpito, radiohäiriöiden selvittäminen ja taajuuksien käytön valvonta ja radiohallinnollisten maksujen laskutus.

Henkilötietoja käytetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen. Tämän rekisterin käyttö koskee seuraavia toimia: markkinatietojen keruu ja tiedonkeruu viestintäpalveluiden toimivuushäiriöistä ja tietoturvahäiriöistä.

Traficom pitää rekisteriä nimetyistä katsastajista, aluksenmittaajista ja MARPOL-tarkastajista täyttääkseen lakisääteiset velvollisuudet koskien aluksen katsastuksia,
tarkastuksia, aluksenmittausta ja näihin liittyvien asiakirjojen säilyttämistä sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi ja muiden Traficomin toimialaan kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Traficom pitää ajantasaista luetteloa tieturvallisuusarvioijan pätevyyden saaneista henkilöistä ja pätevyyden voimassaolosta.

Traficomin keräämiä tietoja käytetään ilmailusta aiheutuneiden häiriöiden (esim. melu, alueen käyttö, aiheutunut vahinko) selvittämiseen, viranomaisen puuttumista edellyttävän ilmailutoiminnan tunnistamiseen sekä ilmailutoiminnan yleiseen valvontaan.

NAP-liikkumispalvelukatalogi (www.finap.fi (Ulkoinen linkki)) on Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämä tekninen palvelu, johon liikkumispalveluiden tarjoajien tulee toimittaa tietoja digitaalisista olennaisten tietojen koneluettavista rajapinnoistaan. Tietojen toimittaminen palveluun vaatii rekisteröitymisen. Liikenne- ja viestintävirasto käsittelee henkilötietoja NAP-palvelun ylläpitämiseksi ja yhteydenpitoon NAP-palveluun rekisteröityneiden palveluntarjoajien kanssa sekä lähettääkseen mahdollisia NAP-palvelua koskevia viranomaistiedotteita. Näitä yhteystietoja ei julkaista NAP-palvelussa.

Suomen kansallinen verkkotunnuspääte on .fi ja siitä vastaa Traficom. Fi-verkkotunnusten välittämistä ja käyttämistä ohjataan kansallisella lainsäädännöllä.

Traficomilla on digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun laissa säädetty velvollisuus tarjota jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Liikenteen Oma asiointi -palvelun tarkoituksena on täyttää edellä mainittu laissa säädetty velvoite digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työn vuorovaikutuksessa esimerkiksi työpajoihin ilmoittautumisen ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Traficomin Sopimustietojen hallintarekisteriin keräämiä henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kumppanien kanssa.

Viisaan liikkumisen verkosto (VILI-verkosto) on asiantuntijaverkosto, jolle Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää sähköpostitse tiedotteita ja uutiskirjeitä kestävän liikkumisen osa-alueisiin liittyen.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työhön osallistumisessa ja vuorovaikutuksessa esimerkiksi projektiryhmän kokousten ja työpajojen yhteydessä. Vuorovaikutus toteutetaan Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu työssä toteutettavissa haastatteluissa ja lisätietopyynnöissä. Puitesopimuskonsultti toteuttaa vuorovaikutuksen Microsoft Teams -alustalla.

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti solmupisteiden matkustajapalveluiden ja matkustajainformaation palvelutason kuvaamisen yhteydessä. Lopullisesta kuvamateriaalista mahdolliset henkilötiedot anonymisoidaan. 

Henkilötietoja käsitellään alla yksilöityjen tukien myöntämiseksi ja valvomiseksi. Kyseessä olevien tukien myöntäminen on Liikenne- ja viestintäviraston lakisääteinen tehtävä.

Henkilötietoja käsitellään myös tutkimus- ja tilastollisiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedot tukien maantieteellisestä jakaumasta, käytetyistä tukimääristä, tuella hankituista ajoneuvoista tai muusta tukiprosessista). Lisäksi tietoja käsitellään hankintatuen vaikutuksia kuvaavan seurantaraportin laatimiseksi.

Älyliikenteen ja automaation ajankohtaiset -ryhmä on tähän teemaan liittyvä tiedonvaihdon avoin foorumi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom lähettää ryhmälle sähköpostitse tietoa älyliikenteen ja automaation ajankohtaisista asioista. 

Henkilötietoja kerätään ja niitä tallentuu väliaikaisesti verkossa toteutettavassa kyselytutkimuksessa. Kysely toteutetaan IRO Research Oy:n kyselytutkimusalustalla. 

Traficomin turvasähköpostijärjestelmä mahdollistaa vahvasti salattujen turvasähköpostien lähettämisen Traficomin ja asiakkaiden välillä. Henkilötietoja kerätään turvasähköpostien tietoturvallisuuden takaamiseksi ja vastaanottajan todentamisen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään EU:n matkustajien oikeuksia koskevissa asioissa Liikenne- ja viestintävirastossa (Traficom) lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin toteuttamiseksi. Virkoja ja tehtäviä voivat hakea viraston ulkopuoliset sekä viraston sisäiset hakijat. Traficom julkaisee avoimet virat Valtiolle.fi palvelussa, joka on pääasiallinen kanava, jota kautta hakemukset jätetään. Hakemuksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa postitse kirjaamoon.

Traficom ylläpitää verkkotietopiste.fi -palvelua verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016, yhteisrakentamislaki) 5 §:n mukaisesti. Verkkotietopisterekisteri on perustettu yhteisrakentamislain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittely palvelussa on välttämätöntä lain 5 §:ssä mainittuja tietojen välittämiseksi palvelun kautta. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarve syntyy lain 5 §:n asettamasta palvelun tietoturvallisuusvaatimuksesta.

Traficom.fi:ssä on upotettuna Dream Broker Oy:n palvelussa julkaistuja videoita.

Traficom ja Väylävirasto ovat hankkineet yhdessä konsulttityön, jonka tavoitteena on luoda ehdotus, miten C-ITS-palveluita kannattaisi Suomessa toteuttaa ja mitkä erityisesti viranomaisten roolit ovat palveluiden ja niiden vaatiman infrastruktuurin toteuttamisessa sekä valvottaessa C-ITS-palveluita ja C-ITS-yksiköitä. Osana työtä konsultti haastattelee tilaajien asiantuntijoita ja ulkoisia asiantuntijoita.

Traficom käyttää sidosryhmärekisterissä olevia henkilötietoja sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) säädettyjen esteettömyyteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Traficomin ja sidosryhmien välillä, ajantasaisen tiedon jakamiseen, sekä uutiskirjeen lähettämistä varten. 

5G Momentum -ekosysteemi on tiedonvaihdon avoin foorumi ja henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksena on jakaa tietoa 5G:stä ja siihen liittyvien muiden uusien teknologioiden ajankohtaisista asioista. Henkilötietoja käytetään, kun ryhmälle lähetetään 5G Momentumin uutiskirje, kutsuja ryhmän tilaisuuksiin tai kyselyitä ajankohtaisista aiheista tai halutaan tiedottaa jostakin teemaan liittyvästä ajankohtaisesta asiasta. 

Traficomin Digitaaliset yhteydet -palvelukokonaisuus käsittelee sidosryhmärekisterissä sidosryhmien edustajien henkilötietoja siltä osin kuin henkilö on jonkun Traficomin sidosryhmän 
jäsen. Henkilötietojen käsittelyn avulla hoidetaan suhteita eri sidosryhmien edustajiin ja tehdään yhteistyötä Traficomin lakisääteisiin tehtäviin liittyen.

Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien asiakasyhteydenottolomakkeilla ja puhelimitse asiakkaat voivat olla yhteydessä viraston palveluntuottajaan kysyäkseen kuljettajantutkintoihin, ajokortteihin, tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyviä kysymyksiä.

Sijaintitietopalvelu on Traficomin verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat verkkojensa osien sijaintitiedot (verkkotiedot) ja josta sijaintitietoselvityksen tekijä voi niitä kysyä. Sijaintitietopalvelun toteuttaminen perustuu verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain (276/2016) mukaisiin Traficomin tehtäviin. Sijaintitietopalvelu on kehitysvaiheessa ja kehitystyön toteuttaminen edellyttää verkkotietojen toimittamisen testaamista. Testauksen yhteydessä kehityksessä olevaan Sijaintitietopalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi -tunnuksin, minkä yhteydessä Sijaintitietopalvelulle siirtyy testaajayrityksen käyttäjän henkilötietoja.

Traficomin kansallinen koordinointikeskus käsittelee osaamisyhteisön jäsenluettelossa sidosryhmien edustajien henkilötietoja siltä osin kuin henkilö on jonkun Traficomin sidosryhmän jäsen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito ja yhteistyö eri sidosryhmien edustajien kanssa.

Määräaikaiskatsastuksen yhteydessä henkilöautoista ja kevyistä hyötyajoneuvoista kerätään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/392 mukaiset todellisia ajo-olosuhteita edustavat tiedot. Tiedonkeruussa kerättäviä henkilötietoja ovat ajoneuvojen valmistenumerot sekä rekisteritunnukset.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on televerkon numeroiden ja tunnusten myöntäminen ja ylläpito sekä numeroista ja tunnuksista laskuttaminen.

Traficom on päättänyt hankkia selvityksen esteettömyysdirektiivin soveltamisalaan kuuluvista toimijoista. Tarkoituksena on selvittää, keitä talouden toimijoita uudet esteettömyysdirektiivin mukaiset velvoitteet Suomessa koskevat ja kartoittaa toimijoiden toimialajärjestöjä.

NEMO sidosryhmäjakelulista on sähköpostijakelulista, joka on suunnattu EU-asetuksen 1239/2019 (EMSW) toimeenpanon ja Merenkulun tiedonhallintajärjestelmän kehittämistä varten. Jakelulistan tavoitteena on mahdollistaa kohdennettu viestintä sidosryhmille.
Henkilötietoja käytetään, kun ryhmälle lähetetään uutis tai sidosryhmäkirje, kutsuja ryhmän tilaisuuksiin tai kyselyitä ajankohtaisista aiheista tai halutaan tiedottaa jostakin teemaan liit-tyvästä ajankohtaisesta asiasta.

Traficom käyttää VAK sidosryhmäjakelulistassa olevia henkilötietoja ajantasaiseen tiedon jakamiseen, sekä sidosryhmätilaisuuksista viestimiseen ja kutsuihin

Traficom käyttää jakelulistan henkilötietoja Sijaintitietopalveluun liittyvässä viestinnässä verkkotoimijoille ja muille sidosryhmille.

Teletoimintaa, maksutelevisiopalvelutoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalvelutoimintaa ja videonjakoalustapalvelun tarjoamista harjoittavan yrityksen on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus Traficomille. Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 4 §:ssä. Postitoimintaa harjoittavan yrityksen on postilain (415/2011) 4 § mukaan tehtävä ilmoitus Traficomille ennen toiminnan aloittamista.

ISAC-yhteistyöverkostot ovat eri toimialoille perustettuja kyberturvallisuuden tiedonvaihtoryhmiä. ISAC-tiedonvaihtoryhmien päätarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia ja lisätä organisaatioiden ja toimialojen kykyä suojautua digitaalisilta uhkilta. Tätä tarkoitusta varten Traficom kerää ja ylläpitää ISAC-tiedonvaihtoryhmien toiminnan kannalta välttämättömiä yhteystietoja. Traficom toimii verkostojen ylläpitäjänä ja mahdollistaa tiedonvaihtoryhmien sisäisen tiedonvaihdon ja yhteystietojen jakamisen. Tietoja kerätään lisäksi ISAC-tiedonvaihtoryhmien tapaamisten järjestämiseksi.

Henkilötietoja käytetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) ja Liikenne- ja viestintäviraston määräyksen Henkilöliikenteen palvelujen kysyntä- ja tarjontatiedot ja taksiliikenteen palvelujen hintatiedot määräämien Liikenne- ja viestintäviraston hallintotehtävien hoitamiseen.

Traficom toimii digipalveluasetuksen tarkoittamana digitaalisten palvelujen koordinaattorina. Traficom valvoo Suomeen sijoittautuneiden palveluntarjoajien toimintaa niiden tarjotessa verkon välityspalveluja ja käsittelee välityspalvelujen käyttäjien yhteydenottoja ja valituksia.

Henkilötietoja käytetään maa-asemista ja eräistä tutkista annetussa laissa säädettyjen Liikenne- ja viestintäviraston lupa- ja valvonta-asioihin liittyvien viranomaistehtävien hoitamiseen. 

Traficomin chattirobotti TraficomApuri palvelee kaikkina vuorokauden aikoina. TraficomApurin avulla saat nopeasti ja helposti tukea ajoneuvovero- ja rekisteröintiasioissa. Emme käsittele chatissa asioita, joissa tarvitaan henkilötietoja, esimerkiksi henkilötunnusta tai pankkitilin numeroa.

Traficomin myöntämä kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain (1262/2020) mukainen tuki on EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoittamaa valtionavustusta. Traficomin tulee raportoida tiedot Valtiokonttorin ylläpitämään RRP-järjestelmään elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanon keskitettyä kansallista seurantaa ja valvontaa varten.

Lain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pitää matkustaja-alusten tietoja koskevaa rekisteriä matkustajien lukumäärän ja meripelastustarkoituksiin kerättävän henkilötiedon osalta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käyttää rekisterissä olevia tietoja sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseen.

Teoriakoetiloissa suoritetaan tallentavaa kameravalvontaa vilppitapausten selvittämiseksi sekä ennaltaehkäisemiseksi. Tallentavaa kameravalvontaa suoritetaan rikosten, rikkomusten sekä muiden väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja toteennäyttämiseksi. Kameravalvontaa suoritetaan myös työntekijöiden ja muiden henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tallenteita voidaan tarvittaessa käyttää oikeusvaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi tai muun oikeusturvan varmistamiseksi.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt konsulttiselvityksen selvittääkseen kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusten ja valtionavustustoiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tämä tietosuojaseloste koskee Webropol -kyselytyökalua, jota WWW-LINE käyttää kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman eri vuosien hankehakuihin hakemuksen lähettäneille kuntien yhteyshenkilöille lähetettävään kyselyyn, sekä Microsoft Teams -vuorovaikutusalustaa, jota hyödynnetään investointiohjelmaan kytkeytyvien kuntien, valtionhallinnon organisaatioiden sekä kolmannen sektorin organisaatioiden asiantuntijahaastatteluihin. 

Liikkujan viikko on jokavuotinen Euroopan laajuinen kampanjaviikko, jossa tavoitteena on saada mahdollisimman moni kunta ja kaupunki mukaan kampanjoimaan kestävän liikkumisen eteen ja näin ollen edistämään kuntalaisten siirtymistä kestävämpiin liikkumismuotoihin. Traficom hankkii liikkujan viikon koordinointityön Motiva Oy:ltä tukemaan kuntien osallistumista liikkujan viikkoon. Koordinointityössä on tarpeen käsitellä henkilötietoja, jotka on tällä tietosuojaselosteella kuvattu.

Traficomin mobiilisovellusten tietosuojaselosteet

Traficomin mobiilisovelluksien tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen.

Traficomin uutiskirjeiden tietosuojaselosteet

Traficomin eri uutiskirjeiden tietosuojaselosteet on koottu omalle sivulleen,

Traficomin tilaisuuksien tietosuojaselosteet

Tutkimusten ja kyselyiden tietosuojaselosteet

Traficomin tutkimusten ja kyselyiden tietosuojaselosteen on koottu omalle sivulleen.

Päivitetty