Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farledshållaren ansvarar för att farleder och säkerhetsanordningar är i skick. Enligt lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018) har Traficom i uppgift att sköta sådana uppgifter inom trafik och transport som gäller reglering, tillstånd, godkännanden, register och tillsyn.

Underhåll av farleder och felanmälningar

Åtgärder som i praktiken kan vidtas i samband med tillsyn över farledshållare inkluderar uppföljning av farledshållning och felanmälningar, påminnelser och begäranden om utredning som skickas till farledshållare samt granskningar i terrängen och auditering. 

Som en del av tillsynen ombes farledshållarna att med vissa intervaller rapportera till Traficom om sina utförda kontroller av säkerhetsanordningarnas placering och skick. Rapporten om säkerhetsanordningarnas placering och skick är tillgänglig via länken nedan (på finska).  

Ytterligare information om farleder och deras underhåll finns i anvisningen nedan. 

I 52 § i sjötrafiklagen (782/2019) åläggs var och en som upptäcker att en säkerhetsanordning för en allmän farled inte fungerar att anmäla saken till Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Om en sjösäkerhetsanordning som är avsedd för utmärkning av allmän farled inte fungerar på uppgivet sätt eller om en sådan anordning har försvunnit, blivit skadad, förskjutits från sin plats eller av någon annan orsak är vilseledande, ska var och en som upptäcker detta anmäla det till Traficom.

I anvisningen nedan beskrivs anmälningsförfarandet och de åtgärder som anmälan föranleder samt de roller och ansvar i skötseln av ärendet som de parter som deltar i förfarandet gemensamt har kommit överens om.

Farledsbeslut

Inrättande, placering och underhåll av sjösäkerhetsanordningar kräver tillstånd från Transport- och kommunikationsverket. Tillstånd behövs även för ändringar i uppgifterna om farleder och säkerhetsanordningar, och detta tillstånd beviljas i form av farledsbeslut.

Sjötrafikmärken och ljussignaler

För placeringen av sjötrafikmärken och ljussignaler i en allmän farled ansvarar farledshållaren, och i områden utanför farleder ligger ansvaret hos kommunen. Traficom övervakar placering och underhåll av sjösäkerhetsanordningar, sjötrafikmärken och ljussignaler och meddelar närmare föreskrifter om sjösäkerhetsanordningar, sjötrafikmärken och ljussignaler.

Den som placerar ut ett sjötrafikmärke och en ljussignal ska informera Traficom om placeringen av märket och signalen inklusive lokaliseringsuppgifter. Även ändring eller avlägsnande av sjötrafikmärke eller ljussignal ska meddelas.

Ytterligare information för farledshållare

Traficom meddelar föreskrifter om utmärkning och belysning av farleder samt det utprickningssystem som ska användas och om sjösäkerhetsanordningarnas benämningar och konstruktion, om vad de anger samt om deras färg- och ljuskaraktärer. 

Bekanta dig också med farledsklassificeringen. Vid underhåll av farleder ska den föreslagna serviceklassificeringen och dess krav följas. Farledsklassen bestäms i första hand enligt för vilken trafik farleden är byggd, dvs. vilken typ av sjötrafik den i första hand är avsedd att betjäna. 

Mer information hittas via länken nedan.

Kvalitetskraven för sjömätningsprojekt

För farledshållare beskrivs i Traficoms anvisning nedan de åtgärder som ska beaktas för att i efterhand säkerställa att det kontrollerade vattendjupet för farleden grundar sig på tillförlitliga sjömätningar. Genom detta säkerställer man att navigeringen kan ske på ett säkert sätt.

När farledshållaren skaffar sjömätningsdata ska den fastställa kvalitetskrav för de mätningsdata som produceras vilka grundar sig på den standard för sjömätning som tillämpas. De uppgifter om allmänna farleder som anges på sjökort som Traficom publicerar ska grunda sig på resultaten av sjömätningar som utförts i enlighet med anvisningen. I Finland ska de undersökningar som utförs för att säkerställa att farleden är säker grunda sig på multibeam-ekolodning och inom de farledsområden som är kritiska med tanke på vattendjupet på stångramning.

Uppdaterad