Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Transport- och kommunikationsverket har behörighet att utfärda förbud och begränsningar som gäller allmänna farleder och andra vattenområden. Exempel på ett typiskt förbud är förbud mot att orsaka svall och en typisk begränsning är fartbegränsning som gäller sjötrafik.

Förbud eller begränsning kan sökas av kommunen eller en kommunmedlem eller av en sådan myndighet, sammanslutning eller ägare till ett vattenområde som berörs av saken. Utfärdandet av förbud eller begränsningar kan också inledas av Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket eller den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. 

Traficom kan utfärda ett förbud eller en begränsning om förbudet eller begränsningen prövas vara behövlig till skydd för trafiken, miljön, fisket eller någon annan näring eller för allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse (sjötrafiklagen 101 §). Transport- och kommunikationsverket kan också förbjuda eller begränsa användningen av en viss motordriven farkosttyp på ett visst område. Ett vanligt förbud är t.ex. förbud mot vattenskoteråkning. Det finns striktare förutsättningar för utfärdande av ett sådant förbud jämfört med andra förbud. Traficom kan utfärda förbudet om användningen av nämnda motordrivna farkost medför särskilt betydande olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket eller någon annan näring, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse. 

Ansvaret för utmärkningen av förbud och begränsningar i terrängen ligger hos farledshållaren i fråga om farleder och hos kommunen i fråga om övriga områden. För placeringen av märken som betecknar begränsad segelfri höjd, luftledningsmärken samt kabel- och ledningstavlor inklusive riktmärken ansvarar dock den som äger konstruktionen, luftledningen, kabeln eller rörledningen. Placering av sjötrafikmärken och ljussignaler ska anmälas till Traficom.

Mer information om förbud och begränsningar samt om tillhörande ansökningsförfarande finns i anvisningen nedan.

Du kan ansöka om förbud och begränsningar som gäller regionalt eller för vissa farkosttyper i Traficoms e-tjänst via länken nedan. Förbud och begränsningar kan också sökas genom att ladda ner och fylla i pdf-blanketten nedan.

Uppdaterad