Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Farledshållning - allmänt

Transport- och kommunikationsverket Traficom sköter uppgifter som gäller reglering, tillstånd och tillsyn inom farledshållning. Vi har bemyndigats att utfärda föreskrifter i uppgifter som gäller farleder och säkerhetsanordningar för sjöfarten.

I Finland är Traficom myndigheten som reglerar farledshållningen. Vi ger anvisningar i anslutning till farledshållning på basis av lagstiftningen och det bemyndigande att utfärda föreskrifter som vi har beviljats. Vi sköter myndighetsuppgifter som gäller farledshållning, till exempel tillsyn över farledshållare samt ärenden som gäller förbud och begränsningar i nom sjötrafikanslutning till farleder. Vi fastställer ändringarna som gäller farleder och säkerhetsanordningar samt uppgifterna som gäller dem genom farledsbeslut. Vi tar emot anmälningar om färdigställande som gäller farleder och vattenbyggnadskonstruktioner samt anmälningar om placering av sjötrafikmärken och ljussignaler. Våra uppgifter beskrivs närmare i anvisningen om Transport- och kommunikationsverkets myndighetsverksamhet i ärenden som gäller farleder .

Farleder

Det finns cirka 20 000 km allmänna farleder i Finland. Av dessa är cirka 16 000 km statens farleder som Trafikledsverket upprätthåller. Det finns cirka 4 000 km farleder som upprätthålls av övriga farledshållare. I Finland finns det sammanlagt cirka 250 farledshållare.

Allmänna farleder har indelats i sex farledsklasser i Finland. Se Farledsklassificeringen (TRAFICOM/286424/03.04.01.01/2021). 

I Finland uppges farledernas djup som leddjupgående. Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet .

Terminologin som gäller farleder har förtydligats i anvisningen Begrepp med anknytning till farlederna .

Utprickningssystem

I Finland följs den internationella fyrorganisationen IALA:s utprickningssystem A.

Säkerhetsanordningarna som används i allmänna farleder har definierats i föreskriften Utprickningssystemet och säkerhetsanordningarna för sjöfarten (Extern länk) (TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021).

Övriga anvisningar som gäller säkerhetsanordningar:  Utmärkning av enskilda farleder (TRAFICOM/200067/03.04.01.01/2020) och Benämningar och begrepp på andra anordningar som används vid utmärkning av sjöfartens säkerhetsanordningar och farleder (TRAFICOM/126/03.04.01.01/2020).

Sjötrafikmärken

Sjötrafiklagen (782/2019) innehåller de sjötrafikmärken och ljussignaler som ska följas i sjötrafik och de allmänna bestämmelser som gäller dem samt principerna för utplacering av märken och signaler. Sjötrafikmärkena anges även här

Närmare föreskrifter har meddelats genom Transport- och kommunikationsverkets föreskrift Sjötrafikmärken och ljussignaler samt utmärkning av ledningar och kablar (Extern länk) (TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021).

Farleder som stängs för sjötrafik under vintersäsongen

På basis av sjötrafiklagen stänger Traficom vissa farleder för vintersäsongen för att säkra trafikförbindelserna i skärgården under tiden som farlederna är isbelagda.

Vi meddelar årligen när farlederna kommer att stängas och öppnas.  

Byggande i vattendrag

Vattenbyggnader ska planeras och genomföras så att byggnaderna inte äventyrar verksamhetsförutsättningarna för sjötrafik. Det rekommenderas att byggarna kontaktar farledshållare och Traficom innan de för projekten vidare till tillståndsförfarandet enligt vattenlagen. De mest typiska vattenbyggnaderna är broar, luftledningar, kablar och rörledningar, bryggor, invallningar, vindkraftverk och fiskodlingsbassänger. Se anvisningarna: Transport- och kommunikationsverkets myndighetsverksamhet i ärenden som gäller farleder (TRAFICOM/231488/03.04.01.01/2021), Anläggande av luftledningar samt kablar och rörledningar på vattenområden (TRAFICOM/216486/03.04.01.01/2021), Anvisningar om öppningsmått för broar över vattendrag (på finska), Farleder och fiske .

Anmälan om färdigställande och placering

Färdigställande av såväl broar över vattendrag som luftledningar, kablar och rörledningar som korsar vattendrag samt färdigställande av övriga vattenbyggnadskonstruktioner ska anmälas till Traficom.

Se anvisningarna: Transport- och kommunikationsverkets myndighetsverksamhet i ärenden som gäller farleder (TRAFICOM/231488/03.04.01.01/2021)  

Placering av sjötrafikmärken och ljussignaler ska anmälas till Transport- och kommunikationsverket.

Se föreskriften Sjötrafikmärken och ljussignaler samt utmärkning av ledningar och kablar (Extern länk) (TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021).

Tillsyn över farledshållare

Traficom utövar tillsyn över farledshållningen i Finland samt fastställer servicenivån och verksamhetsprinciperna för farledshållningen. Vi ger instruktioner till farledshållare i frågor som gäller farledshållning. Se anvisningen Underhåll av allmänna farleder (TRAFICOM/291254/03.04.01.01/2021). 

Om en säkerhetsanordning för sjöfart inte fungerar ska man göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket. 

Anmäl (Extern länk)rapport angående position- och underhåll av säkerhetsanläggningar till Trafik- och kommunikationsverket.

Farledsbeslut

För utplacering av säkerhetsanordningar och ändringar som gäller farleder krävs tillstånd av Traficom. Se anvisningen Ansökan om och handläggning av farledsbeslut (TRAFICOM/287159/03.04.01.01/2021).

Förbud och begränsningar som gäller farleder

Traficom utfärdar regionala och farkosttypsspecifika förbud och begränsningar på basis av sjötrafiklagen. Till de vanligaste förbuden och begränsningarna hör förbudet att orsaka svall samt fartbegränsningar. Se anvisningen Förbud och begränsningar enligt sjötrafiklagen (TRAFICOM/216383/03.04.01.01/2021).

Uppdaterad